Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Πως να διαλεξω ψυχοθεραπευτη? -7- (συστημικη θεωρια)Η συστημική θεωρία βασίστηκε στη γενική θεωρία συστημάτων (Bertalanfy, 1968). Πρόκειται για μια θεωρία η οποία αναπτύχθηκε αρχικά στο χώρο της μηχανικής, για να βρει αργότερα εφαρμογή και σε άλλες επιστήμες, όπως η οικονομία, η βιολογία, και η πληροφορική.
Η θεωρία των συστημάτων είναι μια σύγχρονη προσπάθεια σύνθεσης των διαφόρων όψεων της πραγματικότητας, υιοθετώντας μια ολιστική και «σχεσιακή» αντίληψη του κόσμου.
        Για πολλά χρόνια οι επιστήμονες προσπαθούσαν να εξηγήσουν πολύπλοκα φαινόμενα ξεκινώντας από τα βασικά τους συστατικά στοιχεία που ήταν όμως πολύ απλά στη φύση τους για να δώσουν μια ολοκληρωμένη ερμηνεία του όλου.  Ένα από τα πιο δισεπίλυτα προβλήματα είναι η εξήγηση της σκοπιμότητας που διέπει την συμπεριφορά με βάση απλές, μηχανιστικές διαδικασίες.
Η συστημική θεωρία πρόσφερε μια εναλλακτική λύση σ’αυτό το αδιέξοδο δείχνοντας τον τρόπο με τον οποίο η σκόπιμη συμπεριφορά εμφανίζεται ως ιδιότητα ενός συστήματος που αποτελείται από απλά στοιχεία τα οποία όμως δεν χαρακτηρίζονται από σκοπιμότητα.
Πάνω στην ίδια λογική, η συστημική θεωρία βρήκε εφαρμογή και στο χώρο της ψυχοθεραπείας & της συμβουλευτικής, αντιμετωπίζοντας τα ανθρώπινα «προβλήματα» ως εγγενείς και δυναμικές ιδιότητες των κοινωνικών συστημάτων και ιδιαίτερα της οικογένειας, και όχι ως χαρακτηριστικό των ατόμων που απαρτίζουν αυτό το κοινωνικό σύστημα.
Καταργώντας την παγιωμένη αντίληψη της γραμμικής αιτιότητας (δηλ. την θέαση των κοινωνικών φαινομένων μέσα από τη σχέση αιτίου-αποτελέσματος), η συστημική σχολή διευρύνει την μελέτη κάθε ανθρώπινου συστήματος ως όλου, δίνοντας έμφαση στις σχέσεις των μερών που απαρτίζουν το σύστημα.
        Σύστημα είναι ένα σύμπλεγμα αλληλοεπηρεαζομένων και αλληλοεξαρτώμενων μεταξύ τους στοιχείων. Κάθε αλλαγή σε κάποιο στοιχείο του συστήματος επιφέρει αλλαγές σε ολόκληρο το σύστημα (Bateson, 1972). Το σύστημα δεν είναι απλά το άθροισμα των μερών του, αλλά μια οργανική ενότητα που διαφέρει ποιοτικά από τα επιμέρους κομμάτια που την απαρτίζουν.
Μια οικογένεια, μια θεραπευτική ή εργασιακή ομάδα, μια σχολική τάξη, μια επιχείρηση είναι ένα ανθρώπινο σύστημα. Τα ανθρώπινα συστήματα χαρακτηρίζονται ως:
Ιεραρχικά: είναι πολυ-επίπεδα, και γι’αυτό περισσότερο πολύπλοκα από τα μη ζωντανά συστήματα.
Αυτορυθμιζόμενα: δηλαδή αυτοελέγχονται καθώς αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους, αναπροσαρμόζοντας διαρκώς τις λειτουργίες και την δομή τους, τείνοντας άλλοτε προς την διατήρηση της σταθερότητας τους (ομοιόσταση), και άλλοτε προς την ανατροπή της και την αλλαγή (εντροπία).
Δυναμικά: είναι δηλαδή ενεργητικά, χαρακτηρίζονται από σκόπιμη δράση, και αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου.
      Η κυριότερη εφαρμογή της συστημικής θεωρίας στην ψυχολογία είναι οικογενειακή  ψυχοθεραπεία (Boscolo et al., 1987; Bowen, 1978). Το βασικό ανθρώπινο κοινωνικό σύστημα της οικογένειας, κατά την συστημική προσέγγιση, δεν είναι απλά μια ομάδα ανθρώπων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Είναι μια σύνθετη ολότητα με δικής της δομή, κανόνες και στόχους, στην οποία οι αλληλεπιδράσεις των μελών είναι εξίσου - αν όχι περισσότερο- σημαντικές από τα δρώντα μέλη. Γι’ αυτόν το λόγο, είναι άσκοπη και αδύνατη η κατανόηση της συμπεριφοράς ενός μέλους της οικογένειας, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά των άλλων μελών. Με άλλα λόγια, αντικείμενο και στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης στην συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία δεν είναι πλέον το μεμονωμένο άτομο, αλλά το σύστημα των σχέσεων στο οποίο ανήκει το άτομο.
    Στα πλαίσια της συστημικής προσέγγισης στη ψυχοθεραπεία & την συμβουλευτική, ο θεραπευόμενος κατανοείται κι αντιμετωπίζεται ως μέλος ενός συστήματος που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση κι «ανταλλαγή» πληροφοριών με τα υπόλοιπα μέλη του συστήματος (π.χ. της οικογένειας, της σχολικής τάξης, της επιχείρησής στην οποία δουλεύει, κ.λ.π.), αλλά και ταυτόχρονα με άλλα μικρότερα, ή μεγαλύτερα συστήματα, στα οποία είναι μέλος.
    Το αίτημα του ατόμου -του ζευγαριού ή της οικογένειας- για βοήθεια εξετάζεται από τον συστημικό ψυχοθεραπευτή πάντα σε συνάρτηση με τον συγκεκριμένο ρόλο και θέση που κάθε μέλος του συστήματος έχει στην παρούσα φάση της εξέλιξής του.
            Η ίδια η θεραπευτική σχέση ανάμεσα στον ψυχοθεραπευτή και τον θεραπευόμενο είναι ένα καινούργιο σύστημα με τη δική του δυναμική. Εκτός από την απαραίτητη έμφαση στο πλέγμα των σχέσεων και την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων των ατόμων που ζητάνε βοήθεια, ο συστημικός ψυχοθεραπευτής δεν παραβλέπει σε καμία περίπτωση τους βασικούς εκείνους παράγοντες που ενδυναμώνουν και πλουτίζουν την ίδια τη θεραπευτική σχέση. Συγκεκριμένα, ο συστημικός σύμβουλος ή ψυχοθεραπευτής γνωρίζει ότι το βασικό θεραπευτικό «εργαλείο» είναι ο εαυτός του και ότι, ως μέλος κι αυτός -μαζί με τον θεραπευόμενο- του ψυχοθεραπευτικού συστήματος, δεν γίνεται να παραμείνει αμέτοχος και να παρατηρεί απλά και μόνο από τη θέση του «ειδικού», αλλά αντίθετα καλείται να καλλιεργήσει μια ατμόσφαιρα βαθιάς ενσυναίσθησης, αποδοχής  και αυθεντικότητας στη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σ’ αυτόν και τον θεραπευόμενο.
     Η Συστημική προσέγγιση διαφέρει από άλλες θεραπευτικές σχολές στα εξής σημεία:
1.    Δεν στηρίζεται σε κάποια θεωρία προσωπικότητας ή θεωρία κινήτρων.
2.    Η διαδικασία της ψυχολογικής εκτίμησης είναι αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας και δεν έχει νόημα αν θεωρηθεί ανεξάρτητα από αυτήν. 
3.    Η «αλλαγή» γίνεται αντιληπτή ως αλλαγή των λειτουργικών ιδιοτήτων του συστήματος, κι όχι ως αλλαγή των ατομικών χαρακτηριστικών κάποιου μέλους του συστήματος.
Το παραδοσιακό ιατρο-κεντρικό μοντέλο διάγνωσης ανιχνεύει τις ενδείξεις προβλημάτων μέσα στο ίδιο το άτομο και κατευθύνει την παρέμβαση αποκλειστικά σ’αυτό. Μεταβαίνοντας κανείς από το άτομο -ως θεραπευτικό στόχο- σ’ ένα συγκεκριμένο σύστημα σχέσεων (π.χ. οικογένεια, ζευγάρι), αρχίζει να αναζητά τις ενδείξεις για το πρόβλημα μέσα στο οικογενειακό σύστημα θέτοντας ως στόχο της παρέμβασης το σύστημα σχέσεων. Έτσι, τα ψυχολογικά συμπτώματα επαναπροσδιορίζονται ως «ενδείξεις» ενός ολόκληρου συστήματος σχέσεων.
4.    Η τεχνική της επίλυσης προβλημάτων κατά την ψυχοθεραπεία έρχεται να αντικαταστήσει την αναλυτική μεθοδολογία.
5.    Επειδή ακριβώς πρόκειται για μια συστημική προσέγγιση, ζητήματα που αφορούν την οικογένεια, την ομάδα και τον οργανισμό είναι εγγενή σ’ αυτήν την θεωρητική κατεύθυνση και δεν είναι δυνατό να αγνοηθούν προκειμένου να διατηρεί το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο την λειτουργικότητα του.θεωρει οτι :
1.    Τα ψυχολογικά προβλήματα πρέπει να γίνονται αντιληπτά μέσα στα κοινωνικά & πολιτικά τους συμφραζόμενα.
2.    Η αλληλεπίδραση βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των ψυχολογικών αναζητήσεων και της ψυχοθεραπευτικής πρακτικής. Η πληροφορία έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα τον οποίο διευκολύνουν οι σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν ανάμεσα στα μέρη των συστημάτων.
3.    Οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων καθορίζονται από πεποιθήσεις και συμπεριφορές.
4.    Το σύμπτωμα διατηρείται μέσα από μορφές συμπεριφοράς που επαναλαμβάνονται, όντας οργανωμένες μέσα σ’ένα προβληματικό κοινωνικό σύστημα.
5.    Ο ψυχοθεραπευτής δεν ενδιαφέρεται πια τόσο για το «γιατί» οι άνθρωποι συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται (αιτία), αλλά για το «πώς» συμπεριφέρονται (δηλ. για την διαδικασία) και «τι συνέπειες» έχει η συμπεριφορά τους στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους.
6.    ροβλήματα μπορεί να εμφανιστούν σε συγκεκριμένα εξελικτικά στάδια στα οποία βρίσκονται τα άτομα ή οι οικογένειες. Μπορεί επίσης να προκύψουν όταν οι άνθρωποι αρνούνται την «πραγματικότητα».
7.    Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στους συμβούλους γενικά εκφράζονται μέσα από την γλώσσα κατά την διάρκεια συζήτησης. Η συστημική θεωρία έχει συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση του ρόλου της γλώσσας κατά τη θεραπευτική διαδικασία.
8.    Όπως και στα περισσότερα μοντέλα ψυχοθεραπείας, ο συστημικός ψυχοθεραπευτής προσπαθεί να είναι ακροατής με ενσυναίσθηση. Η ψυχοθεραπεία και η συμβουλευτική είναι δραστηριότητες κατά τις οποίες ψυχοθεραπευτής και πελάτης είναι πάνω απ’ όλα συνεργάτες.

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Πως να διαλεξω ψυχοθεραπευτη? -6- (η τριτη δυναμη-θεωρια της μορφης-γκεσταλτ)

Η θεωρια γκεσταλτ ειναι μια φαινομενολογικη προσεγγιση με υπαρξιστικες επιρροες και προσωποκεντρικο πνευμα.Ωστοσο,ειναι αυτοτελης και εχει δικο της χαρακτηρα.Βασικη εννοια ειναι η γκεσταλτ,η μορφη,με την εννοια του αρμονικου συνολου.Βασικες εννοιες :
         Το οριο εαυτου - εξωτερικου περιβαλοντος-ειναι μια εννοια που περιγραφει τον τροπο που το ατομο υπαρχει μεσα στον κοσμο,αλλα και ως ξεχωρη οντοτητα.Το οριο αυτο πρεπει να ειναι τετοιο που να επιτρεπει μια αισθηση εαυτου και ασφαλειας-ιδιωτικοτητας,αλλα παραλληλα να επιτρεπει την υγιη επικοινωνια με το περιβαλλον-μιλωντας παντα με την ψυχολογικη εννοια.Μια εννοια που συνδεεται με      το οριο ειναι ο ψυχικος μεταβολισμος.Οπως και ο οργανισμος,ετσι και ο ψυχισμος αναπτυσσεται με την αφομοιωση 'καλων' στοιχειων και την απορριψη 'τοξικων' στοιχειων (στη βιολογια πχ παθογονοι μικροοργανισμοι,στη ψυχολογια αρνητικες εμπειριες).Το οριο οργανισμου - περιβαλλοντος πρεπει να επιτρεπει μια τετοια ανταλλαγη , να μην ειναι υπερβολικα περατο ουτε αδιαπεραστο.
   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
-αφομοιωση/ενδοβολη- ειναι η εσωτερικευση εμπειριων και στοιχειων του περιβαλλοντος,η ενσωματωση τους στον εαυτο.Εφοσον δε γινεται με καταναγκαστικο τροπο οπως με την επιβολη αξιων απο ενα συστημα σε ενα ατομο.
  - κατατμηση- οταν τμηματα της εμπειριας η του εαυτου θεωρουνται αρνητικα/κατακριτεα μπορει να δημιουργηθει μια τομη στον εαυτο που απομονωνει το κομματι αυτο απο την συνειδηση.Ενα παραδειγμα ειναι τα ηθικα ακαμπτα και συντηρητικα ατομα που μπορει να καταπιεζουν τις επιθυμιες τους που ερχονται σε αντιθεση με το αξιακο τους συστημα.Ομως ετσι χανεται η γκεσταλτ του ατομου,καθως απορριπτοντας τα θελω του απορριπτει ενα κομματι του εαυτου του...
    -προβολη- ειναι μια συγχυση της διακρισης του εαυτου και του αλλου.Αυτο που νιωθει/σκεφτεται ο εαυτος θεωρειται λανθασμενα οτι το σκεφτεται ο αλλος.
   -αποκρουση- ειναι η εθελοτυφλια στα συναισθηματα μας η στην εξωτερικη πραγματικοτητα.Οταν τα πρεπει ειναι δυναστικαμπορει να  μην κοιταξουμε καταματα τον εαυτο μας η την κατασταση που βιωνουμε για να αποφυγουμε την συγκρουση και την ενδοψυχικη ενταση που η πραγματικοτητα ενδεχομενως να προκαλεσει.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΙΚΗ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗ
Ειναι η ιδιοτητα και η κατασταση του οργανισμου,οπου αυτο-καθοριζεται, επιλεγει ελευθερα και αναπτυσεται εχοντας επαφη με το περιβαλλον-συναισθηματικη και λογικη,αλλα και τον συνεκτικο - και οχι κατητμημενο εαυτο του.Ειναι το προτυπο της υγιας της γκεσταλτ θεραπειας.Η θεωρια λεει οτι η ψυχικη υγεια ειναι μια ισορροπια φοντου και μορφης οπου γινονται αλλαγες και ρυθμισειςστον εαυτο αναλογα με τις αναγκες της περιστασης ,οχι πολυ γρηγορα οπως στην υστερια με την ρευστη αισθηση του εαυτου.Απο την αλλη πρεπει να υπαρχει χωρος για αλλαγες , και οχι μια ακαμπτη και στειρα αισθηση εαυτου που δεν αφηνει χωρο για αλλαγη  και εξελιξη,οπως στον ψυχαναγκασμο.Η γκεσταλτ θεωρει οτι η υγια,διαφεροντας απο ατομο σε ατομο,δεν ειναι μια στατικη κατασταση αλλα μια διαδικασια διαρκους ψυχικης αναπτυξης του οργανισμου.
  ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
Ειναι το αποτελεσμα ενδοβολης ακαμπτων και αυταρχικων 'πρεπει' για τη ζωη τον κοσμο και τον εαυτο.Οδηγει σε δογματικη σκεψη που προκαλει κατατμηση του εαυτου και επιβολη λογικων σχηματων στο ατομο,οδηγωντας ετσι στην απορριψη επιθυμιων και συναισθηματων.Η εμπειρια θρυμματιζεται και μονο οτι ειναι συμφωνο με το αξιακο συστημα γινεται δεκτο.Αυτη η μορφη αυτο ρυθμισης αποκλειει την ολιστικη θεωριση του κοσμο αφου οτι δεν θεωρειται αποδεκτο 'δεν θα επρεπε καν να υπαρχει/να το νιωθα'-και αυτος ο τροπος σκεψης οδηγει σε απορριψη τμηματων του εαυτο και του κοσμου και στην εθελοτυφλια.
   ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ
Η διχοτομηση ειναι μια μορφη σκεψης η θεωρησης του κοσμου και της εμπειριας -σχετιζεται με την αυτορυθμιση του πρεπει.Ο εαυτος κραταει τα κομματια που γινονται αποδεκτα,ενω τα υπολοιπα παραβλεπονται,αποκοπτονται και περνανε στην αφανεια.
Η πολικοτητα ειναι μια υγιης μορφη σκεψης που θεωρει τα αντιθετα μερη ενος ολου-δυο πολους που σχηματιζουν ενα κυκλο γιν και γιανγκ.Με αυτη τη μορφη σκεψης επιτρεπεται η διαφορετικοτητα και τα αντιθετα αποκτουν αξια.Ετσι επερχεται μια ισσοροπια νου-σωματος και λογικης-συναισθηματος αλλα και κανονων και ελευθεριων.Η θεραπεια γκεσταλτ δεν ειναι αμοραλιστικη,αντιθετα πιστευει οτι ο υγιης οργανισμος βρισκει μια ισσοροπια με το περιβαλλον του,ετσι ενας ψυχικα υγιης ανθρωπος μαθαινει να συνυπαρχει αρμονικα με το συνολο βρισκοντας ισσοροπια αναμεσα στα θελω του και τα ορια των αλλων.Αφηνει ακομα χωρο για να αποφασισει το ατομο τι θεωρει σωστο και τι οχι,χωρις να του επιβαλλεται.Πιστευει στην προσωπικη επιλογη και ευθυνη.
        - Αντισταση-Ειναι ο ενας απο 2 πολους-αντισταση και παρορμηση.Ειναι φυσιολογικο κομματι του εαυτου που δημιουργει εσωτερικη σταθεροτητα,αρκει να μην  γινεται τροχοπεδη στην αλλαγη.
          -Impasse-Ειναι μια κατασταση αβοηθησιας οπου το ατομο νιωθει οτι δεν ειναι ικανο να στηριξει τον εαυτο του αλλα και οτι η στηριξη απο το περιβαλλον δεν ειναι αρκετη.Αυτο  συμβαινει οταν το ατομο αναλωνει την ενεργεια του σε συγκρουση αντιστασης-παρορμησης και εξαντλειται.Περιμενει η στηριξη απο το περιβαλλον να υποκαταστησει την εσωτερικη στηριξη,αλλα καθως αυτο δεν συμβαινει το ατομο νιωθει αβοηθητο.Σε πολλες ψυχοθεραπειες η στηριξη του εαυτο καλυπτεται απο το θεραπευτη-μην αφηνοντας το ατομο να βρει τη δικη του δυναμη και ισορροπια.Αντιθετα στην γκεσταλτ ο θεραπευτης βοηθα το ατομο να βοηθησει τον εαυτο του μεσω ωριμανσης αντι να παρεμβαινει ως σωτηρας και να λυνει ολα τα προβληματα του πελατη.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Στη θεραπεια σκοπος  ειναι η επιτευξη της επιγνωσης.Ζητουμενο δηλαδη ειναι το ατομο να ερθει σε επαφη με τα συναισθηματα,τα κινητρα,τις επιθυμιες του και να αποκτησει μια πιο ολιστικη θεωρηση του εαυτου του αλλα και του κοσμου.Να μην αποφευγει το βιωμα ουτε να απομονωνει στοιχεια το βιωματος περνωντας το απο παραμορφωτικα φιλτρα.Ετσι ωριμαζει και μαθαινει να λειτουργει καλυτερα ως ατομο , να αυτορυθμιζεται και να αναπτυσεται στη ζωη του.
Χρησιμοποιουνται πολλες τεχνικες οπως οι εικονες-φαντασιωσεις που σχτιζονται με το παρελθον η και συμβολικες καταστασεις που δεν εχουν σχεση παρα μονο με την εσωτερικη πραγματικοτητα του πελατη.Ακομα,ο θεραπευτης επιτρεπεται να εκφρασει και τις δικες του σκεψεις και αισθηματα.Δεν ειναι αναγκη να δινει διαρκως στηριξη στον πελατη-καθως ετσι ο τελευταιος δεν θα μαθει να αυτο-στηριζεται.
Η θεραπεια αυτη ασχολειται με το παρον,με το τι γινεται μεσα στη συνεδρια,κανοντας παραχωρησεις στο παρελθον μονο οταν αυτο κρινεται απαραιτητο.Βασικο ρολο παιζει η σχεση πελατη-ασθενη στην οποια οι δυο ειναι ισοι , ανοικτοι και παροντες συναισθηματικα οσο λογικα.
  Δεν υπαρχουν πολλα δεδομενα για την αποτελεσματικοτητα της θεραπειας γκεσταλτ.Χαρη στη φυση της ειναι καταλληλη για πολλους ανθρωπους και ειδικα για οσους εχουν ανεπτυγμενη νοημοσυνη σε βαρος του συναισθηματος και θελουν να γνωρισουν καλυτερα,πιο ολιστικα τον εαυτο τους.Ισως δεν ειναι καταλληλη για οσους θελουν μονο απαλειψη του συμπτωματος σε λιγο χρονο.

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Σκεψεις

Λοιπον χθες τελειωσα τη σειρα queer as folk.Εχει κατηγορηθει οτι εκπληρωνει στερεοτυπα και οτι δειχνει πολυ σεξ και ναρκωτικα.Αυτη η κατηγορια εν μερει ευσταθει.Ομως δεν ειδα κατι που δεν συμβαινει και στην πραγματικοτητα!Το τελος ηταν λιγο λυπηρο-ο μονος που πηρε οτι ηθελε ηταν ο μιχαλιος με τον προφεσορα και την αρσενικη λολιτα-τον ιοθετημενο γιο τους.Οσο για τον γκει καζανοβα,περιμενα να ωριμασει ως χαρακτηρας -πραγμα που εν μερει εγινε- και να ανταμειφθει για αυτο-που δεν εγινε.Ο γιος του εφυγε για καναδα και ο γκομενος του(τζαστιν)  για Νεα Υορκη-κι εμεινε αυτος να χορευει μονος.Το θεμα ηταν να παψει να ειναι ερημιτης,οχι να επιστρεψει στο αλκοολ τα ναρκωτικα και το καθημερινο σεξ με αγνωστους!Οχι οτι το τριτο ειναι κακο ;) οπως τα αλλα δυο, αλλα γινεται παθολογικο αν το χρησιμοποιεις ως αλλον εναν εθισμο για να μη νιωθεις ουτε να σκεφτεσαι τιποτα.Και ο Μπραιαν αυτο κανει.Τελος παντων καλη σειρα ηταν μωρε ψιλολυπηθηκα που την τελειωσα...
Ασχετο-ο Deerman που πηγε?Εσβησε λεει το μπλογκ του?Κριμα..

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Πως να διαλεξω ψυχοθεραπευτη? -5- (η τριτη δυναμη-προσωποκεντρικη θεωρια)

Η  θεωρια αυτη ειναι αποτελεσμα των θεωριων του Αβρααμ Μασλοου και του Καρλ Ροτζερς,αλλα και αλλων ψυχολογων που την εμπλουτισαν.Εχει ως επικεντρο τον πελατη και ειναι μη κατευθυντικη και φαινομενολογικη.Αυτο σημαινει πως ο θεραπευτης παιρνει ως δεδομενες αληθειες τα λεγομενα και τις εμπειριες του πελατη  ετσω κι αν αυτο κοστιζει σε αντικειμενικοτητα.Ετσι προσπαθει να  καταλαβει το αξιακο συστημα και τον συναισθηματικο κοσμο του πελατη-και να ταυτιστει μαζι του,παραμεριζοντας συχνα τις δικες του αποψεις,καθως αυτο θεωρειται επιβολη των αξιων του θεραπευτη στον πελατη.
    ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΜΑΣΛΟΟΥ
Η πυραμιδα αναγκων  του μασλοου ειναι ενα συστημα κινητρων που λεει οτι ο ανθρωπος εχει καποιες αναγκες τις οποιες κινειται για να εκπληρωσει.Μονο οταν ολες οι αναγκες ειναι καλυμενες ο ανθρωπος ζει στο επακρον.Λεγεται πυραμιδα γιατι συχνα παρουσιαζεται ως εικονα τριγωνου χωρισμενο σε τμηματα,με τις βασικες/βιολογικες αναγκες στο κατωτερο τμημα και τις ψυχολογικες/πνευματικες στα ανωτερα.Οι αναγκες ειναι κατανεμημενες ως εξης :
βιολογικες>ασφαλεια/κτηση>κοινωνικες>εκτιμηση απο εαυτο και αλλους>αυτοπραγματωση
Το μοντελο αυτο εχει κατακριθει ως υπερβολικα δομημενο και μη-ρευστο και δε στηριζεται αρκετα απο τα εμπειρικα δεδομενα.Ετσι,ο Κλειτον Αντερφερ το 1969 παρουσιασε ενα διορθωμενο μοντελο που στηριζεται απο κλινικα στοιχεια.Εχει ως εξης :
αναγκες υπαρξης(βιολογικες/πρακτικες)>αναγκες συσχετισης(φιλια/ερωτας)>αναγκες αναπτυξης(αυτοπραγματωσης)
Το μοντελο αυτο λεει οτι το ατομο μπορει να παει μπρος-πισω σε αυτο το συστημα,αναλογα με τις συνθηκες ζωης του και την προσωπικοτητα του . Ωστοσο,ισως ακριβως γιατι δεν ειναι αυστηρα δομημενο και ειναι λιγο αφηρημενο,η πυραμιδα αναγκων του Μασλοου ειναι ακομα πιο δημοφιλης,παρα το γεγονος οτι οι μετρησεις απο ειδικους συμφωνουν περισσοτερο με το μοντελο του Αντερφερ.
   Η ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΙΚΗ ΑΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Συμφωνα με την επηρρεασμενη απο τον Μασλοου θεωρια,ο ανθρωπος εχει ενα εμφυτο δυναμικο.Η εννοια αυτη ταυτιζεται με την αναγκη για αυτοπραγματωση,για πληρωση του δυναμικου αυτου.Αυτη η ρευστη διαδικασια λεγεται οργανισμικη αξιακη διαδικασια και διαρκει εφ'ορου ζωης,η εξελιξη του ατομου  δηλαδη ποτε δε σταματα.Ενα εμποδιο που θετει συχνα ο πολιτισμος ειναι οι πρυποθεσεις αξιας.Οταν ενα ατομο δεν βιωνει απο τους Σημαντικους Αλλους,κυριως τους γονεις , ανευ ορων αγαπη και αποδοχη,αλλα μαθαινει οτι η αγαπη εχει προυποθεσεις,ενδοβαλλει αυτο το αξιακο συστημα που λεγεται και προυποθεσεις αξιας-οροι που το ατομο πρεπει να πληρει για να νιωθει οτι αξιζει και να γινεται αποδεκτο.Εδω ΄μπαινει' και το ρητο του Σατρ -ενος υπαρξιστη ψυχολογου που ειπε ''η κολαση μας ειναι οι αλλοι''.
     ΤΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΤΟΜΟ
Το λειτουργικο ατομο εχει εμπιστοσυνη στον κοσμο και τους αλλους(χωρις να ειναι αφελες) ειναι ανοικτο στην εμπειρια και το βιωμα και εχει υγιη αυτοεικονα.Εχει ουσιαστικες σχεσεις με τους αλλους και καλυπτει ολες τις αναγκες της πυραμιδας του Μασλοου,εκπληρωνοντας το δυναμικο του και ωριμαζοντας διαρκως.
     Το δυσλειτουργικο ατομο βιωνει τον κοσμο ως εχθρικο και δυσπιστει απεναντι στους ανθρωπους.Πιστευει στην αποδοχη υπο προυποθεσεις και αποφευγει την απορριψη,αποφευγοντας το βιωμα και την επενδυση στον κοσμο και τους αλλους.Ειναι σε ψυχολογικη αμυνα απεναντι σε καθε τι δυσαρεστο και αποστασιοποιειται απο την εμπειρια με δυσπιστια προς το κοσμο και τον Αλλο.Φυσικα,καταπιανεται μονο  με βασικες αναγκες και δεν μπορει να πραγματωσει το δυναμικο του,προσπαθωντας ετσι να ικανοποιησει ενα ενδοβεβλημενο αξιακο συστημα -γνωστο και ως 'τυρρανια των πρεπει' οπως πολλοι ψυχολογοι το περιγραφουν.
       Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ
 Με βαση τα παραπανω,καταλαβαινουμε οτι σκοπος της πελατοκεντρικης θεραπειας ειναι οχι να 'διορθωσει' το ατομο με βασει μια κοινωνικα κατασκευασμενη εννοια του 'κανονικου'   αλλα να το απελευθερωσει απο τα πολλα ενδοβεβλημενα κοινωνικα πρεπει και  να το βοηθησει να εκπληρωσει το δυναμικο του και να ζησει συμφωνα με τις επιθυμιες του.Η προσωποκεντρικη θεραπεια πιστευει στη δυναμη του ανθρωπινου πνευματος και την ικανοτητα για αυτοβελτιωση, καθως και την ταση για το ΄καλο'.Η θεωρια αυτη θεωρει το κακο αποτοκο της κοινωνιας,και αποτελεσμα βιασμου της ανθρωπινης φυσης απο αυτην.
  Κεντρικη θεση κατεχει η σχεση πελατη-θεραπευτη,με τον δευτερο να προσεγγιζει τον πρωτο με αυθεντικοτητα,συν-παθεια και ανευ ορων θετικη αποδοχη.Αυτο σημαινει οτι ο θεραπευτης δεν ειναι σε θεση εξουσιας,αλλα ισος με τον πελατη.Οτι τον αποδεχεται χωρις να τον κρινει η να παρεμβαινει στο συστημα αξιων του.Αντιθετα,προσπαθει να το καταλαβει και 'να μπει στο κοσμο του πελατη'.Ο στοχος ειναι το ατομο να αρχισει να αποδεχεται τον εαυτο του χωρις ορους και να ζει συμφωνα με ενα δικο του πλαισιο αναφορας,κι οχι ενα επιβεβλημενο εξωτερικα αξιακο συστημα.Ετσι το ατομο αρχιζει να καλυπτει τις αναγκες του,να ανοιγεται στους αλλους ανθρωπους αλλα και να επενδυει στον κοσμο γενικοτερα,ζωντας πιο ουσιαστικα τη ζωη.

Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Πως να διαλεξω ψυχοθεραπευτη? -4- (η τριτη δυναμη-υπαρξισμος)

Η τριτη δυναμη αποτελειται απο ολες εκεινες τις προσεγγισεις που δημιουργηθηκαν ως αντιδραση στα 'μηχανιστικα' μοντελα της ψυχαναλυσης και του συμπεριφορισμου.Αυτες οι προσεγγισεις ειναι υπαρξιστικες,πελατοκεντρικες/ανθρωπιστικες και η θεωρια γκεσταλτ.Σε αντιθεση με ολα τα αλλα  'πρακτικα' μοντελα,οι θεωριες αυτες βλεπουν τον ανθρωπο 'ολιστικα',δηλαδη δεν ασχολουνται μονο με τις ψυχικες διαταραχες,αλλα με καθε ανθρωπο που ενδιαφερεται να 'ψαχτει' και να αναθεωρησει τη ζωη του.Πιστευουν στην ατομικη ευθυνη,αλλα και τη δυνατοτητα για ωριμανση και θετικη αλλαγη.
                   Δεν εχουν γινει αρκετες ερευνες για την αποτελεσματικοτητα των θεωριων αυτων στην ψυχοπαθολογια(-αξονας 1 και 2-)αλλα γενικα δε θεωρουνται εξισου αποτελεσματικες σε αυτα τα θεματα οσο αλλες προσεγγισεις.Ισως γιατι δεν επικεντρωνονται στους μηχανισμους της παθολογιας,αλλα αντιμετωπιζουν συνολικα το ατομο και αποσκοπουν στο ευ ζειν,με μια φιλοσοφικη εννοια.Ετσι ειναι ιδανικες για ανθρωπους που χωρις να εχουν καποιο κλινικο συνδρομο νιωθουν οτι δεν ειναι ικανοποιημενοι απο την ζωη τους.
           ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΣ
Ο υπαρξισμος εχει ως κεντρικο αξονα το νοημα της υπαρξης.Χωριζεται σε αθεο,και ενθεο η γενικα πνευματικο.Οι 2 τελευταιες θεωρησεις βρισκουν απωτερο νοημα στην σχεση με το θειο η το ολον ενω ο αθεος υπαρξισμος βρισκει απωτερο νοημα στη σχεση με τον αλλο.Η θεωρια αυτη εχει 5 θεματικες : 1)νοημα    2) απομονωση/συσχετιση     3)ελευθερια επιλογης/υπευθυνοτητα   4)συναισθημα/βιωμα  5)θνητοτητα/θανατος
Παρακατω λιγα λογια για καθε μια :
          1)νοημα : Υπαρχει διαμαχη για το αν οι ανθρωποι ειμαστε οντα που δημιουργηθηκαμε για ενα σκοπο(απωτερο νοημα) η αν δημιουργουμε εμεις το νοημα στις ζωες μας.Στη δευτερη περιπτωση,το απωτερο νοημα αποκτα ατομικη-σχετικη μορφη και παυει να ειναι ενα,απολυτο και ιδιο για ολους.Γενικα,οι υπαρξιστες θεωρουν οτι ισχυουν και οι δυο αποψεις,αν και οι αθεοι τεινουν να μην πιστευουν στο απολυτο νοημα,αφου θεωρουν τυχαια τη δημιουργια του κοσμου.Αντιθετα,θεωρουν κυριως οτι εμεις δημιουργουμε το νοημα στις ζωες μας,που βρισκεται κυριως στη σχεση με τους αλλους,ειτε ειναι ανθρωποι,(εραστες η φιλοι,η συγγενεις)ειτε και ζωα.Και αντιστοιχα,οι ενθεοι και οι πνευματικοι προτιμουν την εννοια του απολυτου νοηματος-που βρισκεται στη σχεση με το θειο για ολους,χωρις να παραγνωριζουν ομως την αξια των διαπροσωπικων σχεσεων.
Υπαρχουν συμφωνα με τη θεωρια αυτη,3 ειδη νοηματος.Το ψευτικο/απατηλο νοημα, το μεταβατικο νοημα και το απωτερο νοημα.
Το ψευτικο νοημα σχετιζεται με μη χρησιμες η αυτοκαταστροφικες η 'κενες' ασχολιες και αξιες: εμμονη με το χρημα,την εξουσια,το απερισκεπτο  σεξ , τα ναρκωτικα κτλ.
Το μεταβατικο νοημα ειναι πιο υγιες αλλα οχι αρκετο για μια ουσιωδη ζωη.Αφορα κυριως ατομικα  ενδιαφεροντα και κοινωνικη προσφορα(πχ εργασια),αλλα και τη σχεση με τον εαυτο μας και τις επιθυμιες μας.
Το απωτερο νοημα,οπως ειπαμε,αφορα τη σχεση μας με Τον Αλλο,ειτε ειναι ο θεος,ειτε μια θεοποιημενη εννοια της φυσης,ειτε ενα αλλο ατομο η ζωο.Μεσα απο αυτη τη σχεση το ατομο,που θεωρειται απο τη φυση του συσχετιστικο ον,η ον κοινωνικο που ελεγε κι ο Αριστοτελης,ολοκληρωνεται.Μεσω αυτης της σχεσης ειναι σε θεση να αντιμετωπισει καλυτερα τα μεγαλα ζητηματα της υπαρξης(τις αλλες 4 θεματικες).Ενδιαφερουσα ειναι η εννοια της αναμ καρα.Σημαινει αυτο που οι ελληνες λεμε 'αδελφη ψυχη' και περιγραφει την ιδανικη σχεση μεταξυ δυο ατομων,χωρις να προυποθετει τον ερωτα.Αρα περικλειει και την φιλια και καθε αλλη σχεση αγαπης.Και αυτο μας φερνει στην δευτερη θεματικη : 
         2)απομονωση : Ειναι ενας περιορισμος της ανθρωπινης φυσης.Οσο κι αν αγαπαμε καποιον,οσο κι καλα αν συνδεομαστε,παραμενουμε ξεχωρα οντα και αυτο παντα συνεπαγεται ενα μικρο αισθημα απομονωσης(υπαρξιστικη  απομονωση).Αυτο δεν ειναι απαραιτητα κακο βεβαια.Αν το αποδεχθουμε,θα ωριμασουμε και θα βιωσουμε πιο ουσιαστικα τις σχεσεις μας.Πιο συνηθισμενη ειναι η διαπροσωπικη απομονωση.Αφορα οχι τοσο τον αριθμο,αλλα την ποιοτητα των σχεσεων μας με τους αλλους.Οι περισσοτεροι ανθρωποι σημερα δειχνουν μονο ενα κομματι του εαυτου τους στους αλλους,οχι μονο απο ευγενεια η κοινωνικη  αβροτητα,αλλα απο φοβο απορριψης,Ετσι δε δινονται ολοκληρωτικα στις σχεσεις τους,και η μοναξια ειναι το τιμημα που πληρωνουν.Καποιοι το κανουν αυτο σε ολους τους τομεις της ζωης-φοβουνται να επενδυσουν σε κατι,ειτε ειναι δουλεια ειτε ανθρωπος, και να ζησουν ουσιαστικα,γιατι φοβουνται οτι ενδεχεται αυτο το αντικειμενο η ατομο κτλ να χαθει και να πληγωθουν.Αυτη η σταση ζωης προκαλειται απο υπερβολικη φυγοπονια.Αλλοι σκεφτονται οτι αν δε ζησουν ουσιαστικα,δε θα πεθανουν.Λες και δηλαδη μπορουν να κανουν συμβολαιο με το συμπαν η το θανατο.Τελος,υπαρχει και η ενδο-προσωπικη απομονωση,η παραγνωριση τμηματων του εαυτου μας και προσωπικων επιθυμιων.
Η υπαρξιστικη θεωρια υποστηριζει οτι μονο αν δοθουμε ολοκληρωτικα στις σχεσεις μας και αποκτησουμε αυτογνωσια θα ειμαστε ικανοποιημενοι και θα βρουμε νοημα.Εδω 'ερχεται' και η αναμ καρα,αλλα και η ειλικρινεια προς τον εαυτο μας.Το τελευταιο σχετιζεται και με την επομενη θεματικη,
        3)Ελευθερη βουληση/υπεθυνοτητα : Στον υπαρξισμο ειναι κεντρικη ιδεα η ελευθερια επιλογης,καθως και η ευθυνη που αυτη φερει.Δεν παραγνωριζονται και οι εξωτερικες δυναμεις που επηρρεαζουν το ατομο.Αλλα δινεται σημασια στην ικανοτητα του καθενος να σκεφτεται και να αποφασιζει για τον εαυτο του.Βεβαια,πολλοι ανθρωποι αποφευγουν την ευθυνη με την ταυτιση με εξωτερικες ηθικες οντοτητες-οικογενεια,θρησκεια κτλ.Αυτο δεν ειναι κακο,αλλα γινεται φαυλο οταν το ατομο ακολουθει τυφλα αυτες τις μορφες εξουσιας,παραδιδοντας την ελευθερη βουληση του και γλυτωνοντας ετσι το 'φορτιο' της ευθυνης.
      4)Συναισθημα/βιωμα : αφορα την 'αποδοχη' των δυσαρεστων οσο και των ευχαριστων συναισθηματων.Τονιζεται η ουσιαστικη βιωματικη εμπειρια της καθημερινοτητας και η μη αποφυγη η καταπιεση του αγχους η αλλων αρνητικων συναισθηματων.Στην υπαρξιστικη θεωρια,ακομα και αυτα τα συναισθηματα εχουν θεση και σκοπο,δεν  ειναι 'αφυσικα' και παραταιρα.Ειναι ευκαιρια για αναστοχασμο και ωριμανση-μεσα απο την επεξεργασια των βιωματων αυτων και τον διαλογο με τον εαυτο.
        5)θνητοτητα : Ειναι ενα  βασικο θεμα του υπαρξισμου.Ο υπαρξισμος θεωρει οτι για να ζησει καποιος ουσιαστικα,πρεπει να αποδεχθει το αναποδραστο του θανατου.Πολλοι ανθρωποι αποφευγουν την πραγματικοτητα αυτη,με το να αποφευγουν γενικα το θανατο και οτι σχετιζεται με αυτον : γιατρους,νοσοκομεια,αρρωστους/ετοιμοθανατους,νεκροταφεια κτλ.Αλλοι αποζητουν μια συμβολικη αθανασια,κανοντας κατι σπουδαιο.Ο υπαρξισμος πιστευει στην εξοικειωση και την αποδοχη του θανατου,που μπορει να λειτουργησει και ως κινητρο για μια πιο ουσιαστικη ζωη.
     Κατα τη θεραπεια,δινεται μεγαλη βαση στη σχεση θεραπευτη-θεραπευομενου οπου ο πρωτος προσεγγιζει τον δευτερο και μαζι  αντιμετωπιζουν τις 5 αυτες θεματικες,ωστε το ατομο να μπορεσει να ζησει πιο ολοκληρωμενα.
                              Γραφοντας ολα αυτα,καταλαβαινω πως ακρωτηριαζω τις θεωριες της τριτης δυναμης,και αυτο θα συνεχιστει και στα αλλα ποστ με αυτο το θεμα.Θα χρειαστει μερικα ποστ για να ολοκληρωσω το 'κεφαλαιο' των ανθρωπιστικων σχολων.Αυτο οφειλεται στην πολυπλοκοτητα και την ποικιλομορφια της καθε προσεγγισης.Η τριτη δυναμη γενικα θολωνει τα νερα αναμεσα στη φιλοσοφια και την ψυχολογια,πραγμα που οδηγει καποιους να την κρινουν ως μη επιστημονικη.Σε αντιθεση με τα ψυχοδυναμικα και τα γνωσιακα-συμπεριφορικα μοντελα, οι υπαρξιστικες-ανθρωπιστικες θεωριες ειναι ιδιαιτερα φιλοσοφημενες και φαινομενολογικες,δινουν δηλαδη βαση στο βιωμα και την υποκειμενικοτητα του πελατη,εστω κι αν ειναι στρεβλο.Οχι οτι δεν παρεμβαινουν για να το διορθωσουν βεβαια.Δινεται βαση στην 'τεχνη' της θεραπειας μεσω της σχεσης θεραπευτη-πελατη,σε βαρος καποιες φορες της αυστηρης επιστημονικοτητας.Ακομα,τα ορια της καθε θεωριας ειναι θολα,και ετσι μιλαμε  οχι πχ. για υπαρξισμο,αλλα για υπαρξιστικες θεωριες.Οπως και η συγρονη ψυχοδυναμικη προσεγγιση,ετσι και οι θεωριες της τριτης δυναμης εχουν πολλα παρακλαδια,πραγμα που συχνα δημιουργει συγχυση .Παραμενουν ομως γοητευτικες εννοιολογικες κατασκευες-και χρησιμες,αναλογα με τις αναγκες του καθε πελατη.

Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Πως να διαλεξω ψυχοθεραπευτη? -3- (ψυχαναλυτικες προσεγγισεις)

Λοιπον,οι ψυχαναλυτικες - ψυχοδυναμικες προσεγγισεις εφορμουν απο την
   ΚΛΑΣΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΙΝΤ
Το μοντελο που ανεπτυξε ο Φροιντ θεωρει οτι το ατομο επηρρεαζεται απο τη λιμπιντο -την ορμη για ζωη,αλλα και απο μια αλλη εννοια: την ορμη/επιθυμια για θανατο.Οσο για την θεωρια του σχετικα με την προσωπικοτητα,λεει οτι αποτελειται απο 3 στοιχεια: Εκεινο(επιθυμιες) υπερεγω(κοινωνικα πρεπει και κυριως ΔΕΝ πρεπει) και εγω-ο μεσολαβητης και το μονο συνειδητο κομματι.Τα αλλα 2 θεωρειται οτι ειναι ασυνειδητα η τουλαχιστον ημι-συνειδητα,στην περιφερεια,στο ακρο της αντιληψης.Για τις νευρωσεις πιστευει οτι προερχονται απο συσσωρρευμενη σεξουαλικη ενεργεια που λογω καταπιεσης απο το υπερεγω μενει στο ασυνειδητο και προκαλει τα διαφορα συμπτωματα.Η θεραπεια-λεει- επερχεται με την επανα φορα της επιθυμιας στο συνειδητο.Ετσι επιλυεται η ενδοψυχικη συγκρουση και επερχεται η ιαση.Ο φροιν πιστευε οτι το ατομο εξελισεται σε 5 ψυχοσεξουαλικα σταδια:το στοματικο(0-2 ετων),το πρωκτικο(2-4) το φαλλικο(4-5) το σταδιο λανθανουσας σεξουαλικοτητας(5-ενηλικιωση) και γενετησιο σταδιο(ενηλικη  ζωη και σχεσεις).Βεβαια στην εποχη μας το γενετησιο σταδιο ξεκινα λιγο νωριτερα...Θα εκανα ειδικη μνεια σχετικα με το φροιδισμο και την 'εξηγηση' του περι ομοφυλοφυλιας,αλλα αυτες του οι υποθεσεις δεν υποστηριζονται απο επιστημονικα δεδομενα και πλεον -οπως και η θεωρια του για τις νευρωσεις-θεωρουνται απο την επιστημονικη κοινοτητα ξεπερασμενα.
    ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
Ειναι μετεξελιξεις της κλασικης ψυχαναλυσης.Πολλοι την επεκριναν ως σπορ  των πλουσιων-και οχι αδικα,αφου απαιτει 2-5 χρονια με 2-3 συνεδριες την εβδομαδα.Ετσι δημιουργηθηκε η βραχυβια ψυχοθεραπεια ψυχαναλυτικου τυπου.Δυστυχως,υπαρχουν  πολλες παραλλαγες της κλασικης ψυχαναλυσης για να τις ξερω.Ολες ομως βασιζονται-εστω κι ελαφρα - στη θεωρια του φροιντ.
     Τα επιστημονικα δεδομενα δειχνουν οτι οι παραπανω θεωριες βοηθουν μεν στη μειωση του αγχους,και γενικα στον αξονα 1,αλλα λιγοτερο απο αλλες προσεγγισεις.Ακομη,μειωμενη αποτελεσματικοτητα εχουν στον αξονα 2,οπου πχ η διαταραχη μετατροπης(υστερια) η η οριακη διαταραχη προσωπικοτητας ηταν σε μεγαλο βαθμο ανιατες,απο οσο γνωριζω.

Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Γιατι μας μισουν?

Λοιπον τι φταιει για το ρατσισμο τελικα?Τι κανει εναν ανθρωπο ρατσιστη?
Αυτο εχει να κανει με πολλους παραγοντες.Οι ανθρωποι οταν μιλουν για θεματα σχετικα με το ρατσισμο χρησιμοποιουν συχνα τις λεξεις 'διαφορετικοτητα' και 'μειονοτητα'.Πραγματι, οι εννοιες αυτες-σχεδον ταυτοσημες-παιζουν σημαντικο ρολο.
        Απο εξελικτικη η ανθρωπολογικη-ιστορικη οπτικη ο ρατσισμος σχετιζεται με θεματα επιβιωσης.Οι ανθρωποι απο τα αρχαια χρονια χωριζονταν σε νομαδικες αρχικα φυλες οι οποιες ανταγωνιζονταν συχνα για κυνηγοτοπους ενω με την εγκατασταση σε διαφορες περιοχες ηρθε στο προσκηνιο και το ζητημα προστασιας των συνορων.Παντα οι ''ξενοι'' ερχονταν για να λεηλατησουν,να παρουν κατι που ανηκε σε μια αλλη κοινοτητα.Επιπλεον,οι διαμαχες υπηρχαν και εντος της καθε κοινωνιας . Ιδεολογικες - πολιτικες διαφορες συσπειρωναν τους ανθρωπους διαφορετικων απο της εξουσιας αντιληψεων που προσπαθουσαν να ανατρεψουν την καθεστηκυια ταξη.Ακριβως επειδη εκ φυσεως ομοιος οιμοιω αει πελαζει, οι ανθρωποι εφτιαχναν ομαδες που ειχαν κοινα στοιχεια,εθνολογικα η ιδεολογικα και ετσι δημιουργουνταν ομαδες που διεφεραν απο την πλειοψηφια και εισηγουνταν καινοτομιες.Δημιουργουνταν πολωση και συγκρουσεις στην εκαστοτε κοινωνια.Μια τετοια αναταραχη εννοειται καθιστουσε μια κοινωνια ευαλωτη σε εξωτερικους κινδυνους...
         Για ολους τους παραπανω λογους η εννοια της αποκλισης απο την πλειοψηφια χρωματιστηκε αρνητικα και γεννηθηκε η εννοια της κοινωνικης συμμορφωσης.Απο μια πρακτικη αποψη συμφερει την κοινωνια να λειτουργει ομαλα χωρις συγκρουσεις-ακομη κι αν αυτη η ''ομαλη'' λειτουργια γινεται σε βαρος μιας η πολλων μειοψηφιων...Ετσι καθε τι διαφορετικο κινει το φοβο της αναταραχης και του πιθανου χαους,θεωρειται αντικοινωνικο και παθολογικο-κατι που πρεπει να ''φτιαχτει'' η σε δευτερη φαση, να απομακρυνθει απο την κοινωνια με εξορια (απελαση),περιορισμο(φυλακιση)  η εξολοθρευση(κρεματορια).Ενα πιο ηπιο παραδειγμα,που δειχνει και τον καθαρα συμβολικο χαρακτηρα του φοβου της αποκλισης αλλα και την καταπιεστικη συχνα σταση της πλειοψηφιας ,ειναι το γεγονος οτι μεχρι και τη δεκαετια του '70 οι αριστεροχειρες μαθητες ετρωγαν ξυλο για να μαθουν να γραφουν με το δεξι,ενω τα παιδια δεν ειχαν κανενα μαθησιακο η αλλο προβλημα!
        Εννοειται πως ο  συλλογικος νους ειναι μια εννοια που χρησιμοποιειται για να περιγραφονται πιο ευκολα τα διαφορα κοινωνικα φαινομενα.Ομως ολα γινονται στην ουσια ενδο-ατομικα.Σχετιζονται με τον τροπο που το ατομο αντιλαμβανεται τον κοσμο.Οι ανθρωποι εχουν ενα νοητικο μοντελο για τον κοσμο.Αποτελειται απο γνωσεις για τις φυσικες ιδιοτητες των πραγματων (βαρος,μηκος,αντοχη στην πιεση,τραχυτητα κτλ.)αλλα επεκτεινεται και στον κοινωνικο και ηθικο τομεα.Αποτελειται δηλαδη και απο κρισεις και πεποιθησεις για διαφορα πραγματα και τις ηθικες τους διαστασεις.Το μοντελο αυτο λειτουργει ως πυξιδα,βοηθωντας το ατομο να πλοηγηθει μεσα σε ενα περιπλοκο κοσμο.Το προβλημα ειναι οτι συχνα η νοερη αυτη απεικονιση του κοσμου εχει λαθη,πχ ενα ατομο μπορει να νομιζει οτι τα σκοινια ειναι ευφλεκτα χωρις να ισχυει κατι τετοιο.Ομως στον κοσμο του ισχυει,και το ατομο αυτο θα δρα αναλογως πχ δε θα αφηνει  σχοινια κοντα στο τζακι(λεμε τωρα).Τα λαθη αυτα δημιουργουνται απο τον κοινωνικο προγραμματισμο και την λαθος ενημερωση,και οταν αφορουν μυθους σχετικα με μια μειονοτητα, εννοειται πως διαιωνιζουν τον ρατσισμο(πχ η λανθασμενη πεποιθηση μερικων οτι οι Αλβανοι 'εχουν το εγκληματικο γονιδιο' η οτι η ομοφυλοφυλια συνδεεται με την παιδοφιλια,ενω οι μελετες αποδεικνυουν οτι οι πλειστοι παιδοφιλοι ειναι ετεροφυλοφυλοι ανδρες).Εννοειται πως για οικονομια ενεργειας το ατομο χρησιμοποιει γενικευσεις και λογικα αλματα.Ακομη,το μοντελο αυτο ικανοποιει και διαφορες ψυχικες-συναισθηματικες αναγκες.Πχ απαλυνση του φοβου του θανατου με μεταφυσικες πεποιθησεις.Ακομα, ικανοποιει ναρκισσιστικες αναγκες με πιστη στην ανωτεροτητα του εθνους,της θρησκειας και της σεξουαλικοτητας καποιου εναντι του 'αντιπαλου δεους'.
            Για αυτους τους λογους και το μοντελο αυτο δεν αλλαζει ευκολα,γιατι κατι τετοιο προκαλει ανασφαλεια και διαταρασσει την εσωτερικη ηρεμια του ατομου.Επιπλεον προκαλει και ναρκισσιστικο τραυμα πολλες φορες η παραδοχη οτι ενα ατομο εκανε λαθος μεχρι την παρουσα στιγμη.Το ατομο εχει την ταση να μαχεται για να προστατευσει το μοντελο αυτο,οχι παντα με λογικα,αλλα και με εκλογικευτικα και 'σοφιστικα' μεσα.Καθε εκδηλωση διαφορετικοτητας απειλει το μοντελο αυτο και σε ενα συμβολικο επιπεδο δημιουργει ενα αισθημα απειλης.Το ατομο  καταστρατηγει κι αλλες μεθοδους για να προστατευσει το νοητικο πλανο του : αγνοει τις απειλητικες πληροφοριες βρισκοντας 'μειονεκτηματα' στην πηγη τους(ειναι ανηθικος,γιατι να τον ακουσω?ειναι ανιδεος /αυτο το μυνημα προερχεται απο σταθμο αμφιβολου σοβαροτηταςκτλ.)Πολλες φορες τα μειονεκτηματα αυτα ειναι υπαρκτα,αλλα οχι παντα.Ακομα,μπορει να διαστρεβλωσει τις πληροφοριες του μυνηματος η το νοημα τους η τις ακροτατες συνεπειες της αποδοχης τους(αμα ολοι οι ανθρωποι γινουν γκει θα εκλειψει το ειδος/αμα δωσουμε δικαιωματα στους ξενους θα χασουμε τα δικα μας).Η απλα συμφιλιωνει το μυνημα με την υπαρχουσα πεποιθηση του(και τι αμα βρηκαμε οστα δεινοσαυρων?στη Βιβλο αναφερονται Μεγαλοι Κροκοδειλοι-ισως να ηταν αυτοι οι δεινοσαυροι,αρα η Βιβλος δεν κανει λαθος!).
          Καταλαβαινετε πως τα παραπανω ενδοψυχικα φαινομενα ευννοουν την δημιουργια και διαιωνιση του ρατσισμου.Η ομοφυλοφυλια και οι διαφορετικοτητα γενικα 'απειλει' συμβολικα πολλους ανθρωπους με γνωστικα μοντελα που αντιτιθενται λογω ανατροφης στην ομοφυλοφυλια,αν και καθε τι που βιωνεται ως 'ξενο' η καινοτομο απειλει πολλους ανθρωπους,ανεξαρτητως ειδικης κατηχησης στην ομοφοβια.
          Βεβαια,η κοινωνικη αλλαγη γινεται αδυνατη αν μεινουμε μονο σε οσα ειπαμε παραπανω.Υπαρχουν και παραγοντες που οδηγουν στην κοινωνικη αλλαγη.Το γεγονος οτι πολλοι ανθρωποι εχουν υιοθετησει ελευθεριακες πεποιθησεις στα σεξουαλικα-και οχι μονο-θεματα,μεσω μορφωσης η λογω 'τυπου' προσωπικοτητας.Ακομα,ενας νεωτερισμος γινεται πιο ευκολα αποδεκτος οταν η καινοτομος θεση/αποψη παρουσιαζεται με εναν τροπο που να επιτρεπει την υιοθετηση της απο το ατομο χωρις προσωπικο ενδοψυχικο κοστος-που να του επιτρεπει να αλλαξει περιφεριακες πεποιθησεις(ομοφοβια)διασωζοντας τον πυρηνα του μοντελου του(πχ χριστιανισμος).Γι'αυτο οταν μιλατε με ομοφοβικο Χριστιανο,μην προσπαθησετε να καταρριψετε ο Χριστιανισμο-αλλα μονο τις ομοφοβικες πεποιθησεις που καποιοι προσπαθουν να εισαγουν σε αυτον....

Πως να διαλεξω ψυχοθεραπευτη? -2- (γνωσιακες-συμπεριφορικες προσεγγισεις)

Λοιπον..Στα επομενα ποστ θα πω λιγα λογια για καθε προσεγγιση, ωστε να διαλεξετε αυτη που νιωθετε οτι ταιριαζει σε εσας..
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ
       Ο συμπεριφορισμος ειναι η θεωρια της συμπεριφορας.Θεωρει οτι μια συμπεριφορα ενισχυεται η εγκαταλειπεται αναλογα με τις αντιδρασεις του περιβαλλοντος.Οι θετικες αντιδρασεις(η οσες γινονται εστω και απο λαθος αντιληπτες ως θετικες) κανουν μια συμπεριφορα να εμφανιζεται με μεγαλυτερη συχνοτητα,ενω αρνητικες αντιδρασεις με μικροτερη.Σημερα βεβαια,λαμβανεται υπ'οψιν και ο εσωτερικος κοσμος του ατομου,καθως το θετικο συναισθημα της θετικης ενισχυσης συμβαινει ενδο-ψυχικα. Η θεωρια αυτη χρησιμοποιει τεχνικες οπως η σταδιακη εκθεση στο φοβογονο ερεθισμα για να εξαλειψει προβληματα οπως αραχνοφοβια.Στην κλινικη πρακτικη βεβαια,ειναι καπως πιο περιπλοκα τα πραγματα και οι διαφοροι οροι-ομως αυτο παει αντιθετα στο σκοπο του ποστ-να ειναι κατανοητο απο ολους χωρια που δεν εχω σπουδασει πανω στο συμπεριφορισμο για να δωσω ακαδημαικου επιπεδου λεπτομερειες!
       Ο συμπεριφορισμος εχει αποδειχθει αποτελεσματικος σε ηπια προβληματα συμπεριφορας παιδιων,σε φοβιες(βλεπε αξονα1) και οι αρχες του εφαρμοζονται και στην εκπαιδευση ζωων!Ωστοσο,κατα τη γνωμη μου,παρ'ολο που εκανε μια παραχωρηση και ελαβε υπ'οψιν του τα ενδοψυχικα φαινομενα,δεν ειναι καταλληλα εξοπλισμενος να αντιμετωπισει σοβαρα προβληματα του αξονα 1(καταθλιψη) και σιγουρα οχι του αξονα 2(βλεπε προηγουμενο ποστ -κλικ στην ετικετα)εφοσον δεν ασχολειται με την εννοια της προσωπικοτητας.Και αν ειναι σε θεση (εστω οτι κανω λαθος) να αντιμετωπισει τα παραπανω,τουλαχιστον οχι τοσο αποτελεσματικα οσο αλλες μεθοδοι.   

ΓΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ
         Αποτελει εξελιξη του προηγουμενου υπο μια εννοια.Βλεπει τον ανθρωπο ως 'επεξεργαστη πληροφοριων'.Λαμβανουμε πληροφοριες απο το περιβαλλον,και ο τροπος με τον οποιο τις ερμηνευουμε προκαλει συναισθηματα που συνηθως οδηγουν σε συμπεριφορικες εκδηλωσεις.Στην κλινικη λοιπον πρακτικη, θεωρει πως πχ μια κριση πανικου προκαλειται απο διαφορες γνωσιακες(αντιληπτικες) στρεβλωσεις.Το ατομο ερμηνευει μια ουδετερη κατασταση ως απειλητικη και δρα σαν να κινδυνευε - με υπεραερισμο και αγχος.
       Ειναι αποτελεσματικος σε ολες τις διαταραχες του αξονα 1 αλλα υστερει στον αξονα 2, καθως ουτε αυτος ασχολειται με την εννοια της προσωπικοτητας η την προσωπικη ιστορια του ατομου....Ασχολειται με το προβλημα που υπαρχει 'εδω και τωρα' οπως λεει.Ειναι βραχεια ψυχοθεραπεια (3 μηνως συνηθως) και δημιουργηθηκε ως απαντηση στην κλασικη ψυχαναλυση που θεωρουνταν 'σπορ των πλουσιων'.Αντι να ασχολειται με το ασυνειδητο, επικεντρωνεται στις γνωσιακες στρεβλωσεις για να απαλυνει(και να εξουδετερωσει ) τα συμπτωματα.
ΓΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
          Ειναι μια νεα σχετικα προσεγγιση(ο ιδρυτης της ζει ακομα!χεχεεχε) που δειχνει να εχει προοπτικες.Ειναι συγκεντρωτικο μοντελο-δανειζεται στοιχεια και τεχνικες απο παλιοτερα συστηματα.Ασχολειται με τα σχηματα και τη θετικη αλλαγη τους.Τα σχηματα ειναι σαν προγραμματα του ανθρωπινου μυαλου.Αποτελουνται απο σκεψεις/πεποιθησεις και συνδιαζονται με συναισθηματα και συμπεριφορες.Ολοι εχουμε σχηματα συμφωνα με τη θεωρια.Πχ ενα σχημα για να δενουμε τα κορδονια μας και ενα αλλο για να συμπεριφερομαστε με κοινωνικα αποδεκτο τροπο σε ενα εστιατοριο.Στην κλινικη πρακτικη ασχολειται με τα σχηματα που αφορουν τη σχεση μας με τον εαυτο μας,τον κοσμο και τους αλλους ανθρωπους και προσπαθει να τα αλλαξει οταν ειναι παθολογικα.Πχ ενα ατομο με το σχημα της δυσπιστιας θα θεωρει οτι αν εμπιστευτει αλλους θα πληγωθει,οποτε νιωθει καχυποψια και κλεινεται στον εαυτο του.Θεωρει σε καποιο επιπεδο τους ανθρωπους  ,αδιαφορους,αναξιοπιστους η κακους οποτε απομονωνεται.Ετσι, οι αλλοι τον αγνοουν αφου δεν υπαρχει  κοινωνικη συνδεση μαζι του ,με αποτελεσμα να επιβεβαιωνεται -οπως ο ιδιος πιστευει- η πεποιθηση του οτι οι ανθρωποι 'δε νοιαζονται'.Αυτο τον κανει να απομονωνεται ακομη περισσοτερο.Ετσι το σχημα διαιωνιζεται.Η συγκεκριμενη μορφη θεραπειας 'επιτιθεται' στα σχηματα με διαφορες τεχνικες και προσπαθει ναι τα αντικαταστησει  με αλλα,υγιη σχηματα.
     Μεχρι σημερα, ειναι η μονη αποδεδειγμενα αποτελεσματικη μορφη ψυχοθεραπειας για την οριακη διαταραχη προσωπικοτητας,μια διαταραχη που για χρονια προβληματιζε τους ψυχολογους.Ειναι αποτελεσματικη απεναντι σε ολες λιγο-πολυ τις διαταραχες του αξονα 2.Δεν ασχολειται ιδιαιτερα με τις διαταραχες του αξονα 1 - που δε σχετιζονται με δυσλειτουργικα σχηματα.Ωστοσο, απ'οτι ξερω, οι περισσοτεροι(αν οχι ολοι) οι θεραπευτες σχηματων εχουν σπουδασει και γνωσιακη συμπεριφορικη ψυχοθεραπεια,οποτε ειναι σε θεση να ασχοληθουν και με τους 2 αξονες.Θα πρεπει να αποφασισετε μαζι με το ψυχολογο σας ποια απ'τις 2 θεραπειες ταιριαζει σε εσας,αν και ο συνδιασμος τεχνικων στα πλαισια της θεραπειας δεν ειναι αδυνατος,οποτε χρειαζεται.

Πως να διαλεξω ψυχοθεραπευτη? -1- (Αναγνωριση προβληματων)

Αρχιζοντας να πω  οτι  δεν ειμαι ειδικος(ακομα),αλλα φοιτητης που διαβαζει πολυ...Λοιπον!Πριν αρχισουμε πρεπει να μιλησουμε για τους αξονες 1 και 2.Μη τρομαζετε-ειναι απλοι.
                 Στον αξονα1 ανηκουν ολα τα κλινικα συνδρομα που εμφανιζονται 'ξαφνικα' στη ζωη του ατομου μετα απο ενα δυσαρεστο η και τραυματικο γεγονος(διαζυγιο,θανατος κοντινου προσωπου κτλ).Περιλαμβανει διαταραχες οπως καταθλιψη , διαταραχη πανικου κτλ.Ειναι διαταραχες που κατα καποιο τροπο εισεβαλλαν στον ψυχισμο του ατομου με αφορμη ενα συγκεκριμενο εκλυτικο γεγονος.Αυτο μπορει να συνεβη χρονια πριν το σημερα φυσικα,μπορει καποιος να υποφερει πολυ καιρο απο διαταραχες του αξονα 1 .
                 Στον αξονα 2 ανηκουν οι διαταραχες που σχετιζονται με την προσωπικοτητα καποιου(σχιζοτυπικη διαταραχη προσωπικοτητας,οριακη διαταρ. προσ., αλλα και αλλες, πιο ηπιες 'ατυπες' περιπτωσεις).Σε αντιθεση με τον αξονα 1, ο αξονας 2 περιεχει προβληματα που απορρεουν απο ενα συνολο εμπειριων(δυσκολη παιδικη/εφηβικη ηλικια),παρα απο 1 μονο γεγονος.Διαποτιζουν την προσωπικοτητα και τη ζωη του ατομου με διαφορα προβληματα(κοινωνικη/συναισθηματικη απομονωση,αυτοκαταστροφικη συμπεριφορα κτλ)ηπιας η σοβαρης μορφης.
               Αξιζει να αναφερουμε οτι δεν ειναι ασυνηθιστο ενα ατομο να εχει προβληματα που εμπιπτουν και στους 2 αξονες.πχ ενα ατομο με κοινωνικη απομονωση μπορει να πασχει και απο καταθλιψη λογω της ελλειψης ανθρωπινης επαφης.Ομως μην τρομαζετε-αυτο δεν ειναι κατι ασυνηθιστο η αξεπεραστο,καθε αλλο.
              Ισως βοηθησει να δειτε που νιωθετε οτι ανηκουν τα προβληματα σας(οσοι νιωθετε οτι εχετε).Θα σας βοηθησει να διαλεξετε σε τι ειδους ψυχοθεραπευτη θελετε να πατε.Μπορειτε να το ψαξετε και με τη βοηθεια ειδικου περαιτερω.

Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

gay γαμοι στην ελλαδα(;)

Εμαθα οτι τις προαλλες ο κατα καποιους εκκεντρικος δημαρχος της Θεσσαλονικης  εδωσε συνεντευξη σε γκει περιοδικο λεγοντας οτι (θα) στηριζει γαμους γκει,υιοθεσιες απο γκει ζευγαρια και γκει πραιντ παρελαση.Κρατω επιφυλαξεις.Εν τω μεταξυ , ο περιφεριαρχης και ο μητροπολιτης θεσσαλονικης  πεσανε να τον φανε χεχεχε...Μιλαγαν ως συνηθως για ορθοδοξιες και αλλα τετοια. Πως γινεται η θρησκεια παντα να γινεται μεσο καταπιεσης των ανθρωπων,ακομα και σημερα δε μπορω να το καταλαβω...Η μαλλον μπορω,αλλα αυτο ειναι θεμα για αλλο ποστ.
Αμα εχετε igoogle, βρισκετε ευκολα και το σχετικο αρθρο...

Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

ενας ιερεας για την ομοφυλοφυλια(απο το μπλογκ του σμεμνιου ναιτη που το πηρε απο περιοδικο υποθετω)

Την 13η Φεβρουαρίου του 2005 Ο Πατέρας Φιλόθεος Φάρος έδωσε την ακόλουθη συνέντευξη για το περιοδικό «Κ» της εφημερίδος Καθημερινή.
Η συνέντευξη πάρθηκε από το τελευταίο βιβλίο του Πατέρα Φιλόθεου Φάρου «ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Αυτοβιογραφία, σσ, 308-313» και διατηρήθηκε η ορθογραφία του κειμένου. Οι παραπομπές είναι πρόσθετες και πρόχειρες.
ΕΡ: "Αμαρτία" ή "κουσούρι" είναι η ομοφυλοφιλία; Με τέτοιες θέσεις μήπως οι κληρικοί απορρίπτουν ένα τμήμα της κοινωνίας;
ΑΠ: Ο Χριστός δήλωνε κατηγορηματικά: «Εγώ δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο αλλά να τον σώσω» (Ιωάν. 12,47).Συμβούλευε «μην κρίνετε, ίνα μη κριθήτε»(Ματθ. 7,1). Δηλαδή, η έννοια της κρίσεως και πολύ περισσότερο της κατακρίσεως του άλλου είναι εντελώς αντιχριστιανική. Οι εντολές του Χριστού είναι δύο: η αγάπη για τον Θεό και η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Ως προς την σεξουαλικότητα, θα πρέπη να κάνουμε σαφές ότι ο Χριστός αντιμετωπίζει τις ερωτικές παρεκτροπές με πάρα πολύ μεγάλη επιείκεια. Ουδέποτε αναφέρεται στην ομοφυλοφιλία.
ΕΡ: Μήπως απλώς έχουμε να κάνουμε με μια «συντηρητική στάση» της Ιεραρχίας και των κληρικών απέναντι στα ζητήματα της ιδιωτικής ζωής, όπως είναι οι προγαμιαίες σχέσεις ή οι «σεξουαλικές ιδιαιτερότητες»;
ΑΠ: Πέφτετε έξω να τη θεωρήτε απλά συντηρητική. Αυτή είναι μεθόδευση, δεν είναι συντηρητικότητα. Πρέπει να γίνει ένας αποπροσανατολισμός για να μπορέσουμε να σώσουμε το τομάρι μας. Αλλιώς είμαστε φοβερά έκθετοι. Εμφανιζόμαστε αυστηροί και βράχοι ηθικής με το αζημίωτο, ενώ η ανηθικότητα κατά τον Ιησού Χριστό είναι η καλοπέραση, η πολυτέλεια και η χλιδή. Αυτό είναι το άκρον άωτον της ανηθικότητας. Επιπροσθέτως, κυριαρχώντας πάνω στον ερωτισμό –επειδή είναι ένα καίριο μέρος της υπάρξεώς μας– εξασφαλίζουμε πάνω στον άνθρωπο απόλυτη εξουσία. Αυτά λοιπόν είναι πολύ καλά σχεδιασμένα και μεθοδευμένα. Είναι πολύ αφελής ο χαρακτηρισμός αυτής της στάσης ως συντηρητικότητας. Είναι μία μεθόδευση αποπροσανατολισμού και στήριξης της εξουσίας. Ένας τρόπος να εξασφαλίσουμε για τον εαυτό μας ένα άλλοθι. Να φαινόμαστε ως βράχοι ηθικής καταργώντας καίρια την πρόταση του Χριστού.
Όσοι αναφέρονται στην ομοφυλοφιλία επικαλούνται τον λόγο του Αποστόλου Παύλου ότι «οι λοίδοροι, οι πλεονέκτες, οι ειδωλολάτρες, οι μοιχοί και οι αρσενοκοίτες δεν θα κληρονομήσουν την βασιλεία του Θεού» (1Κορ. 6,10). Οι Γραφές όμως έχουν ποιμαντική πρόθεση. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να επικαλήται κανείς την αναφορά του Παύλου σαν να είναι ο απόλυτος νόμος. Επιπλέον, ο Απόστολος Παύλος τοποθετεί την ομοφυλοφιλία μαζί με την πορνεία, τη λοιδορία και με την πλεονεξία. Γιατί δεν άκουσα κανένα να βγη να καταδικάση τους πλεονέκτες; Ή μήπως ο χαρακτηρισμός «κουσούρι» δεν αποτελεί λοιδορία; Γιατί λοιπόν τόσο βολικά ξεχνάμε όλες τις άλλες αναφορές και περιοριζόμαστε στην ομοφυλοφιλία; Δεν είναι από ηλιθιότητα, δεν είναι από βλακεία. Όχι, δεν είμαστε τόσο βλάκες εμείς οι παπάδες, κάθε άλλο. Όπως σας είπα, έτσι γλυτώνουμε το τομάρι μας.
Είναι μία απάτη, μία κραυγαλέα απάτη, που ούτε οι άνθρωποι της μαφίας δεν θα έκαναν. Αυτή η απάτη στοιχίζει βάσανα και ταλαιπωρίες σε έναν τεράστιο αριθμό νέων κυρίως ανθρώπων, οι οποίοι καταλήγουν να ζουν με ψυχοφάρμακα. Επειδή ακριβώς αντιμετωπίζουν εσωτερικές συγκρούσεις σε σχέση με τον ερωτισμό τους, εξ αιτίας κάποιων τέτοιων αφορισμών, καταλήγουν στην ψυχική διαταραχή, στο τέλμα. Είναι παροπλισμένοι, αχρηστεμένοι και έχουν χάσει ανεπιστρεπτί το τρένο της ζωής. Και η κατάστασή τους αυτή οφείλεται κυρίως στη στάση των παπάδων που για να σώσουν το τομάρι τους εξαπολύουν όλες αυτές τις κατάρες και τους αφορισμούς, οι οποίοι σε έναν έφηβο λειτουργούν με τρόπο καταλυτικώτατο.
ΕΡ: Ορισμένοι έχουν πει ότι το έιτζ είναι η τιμωρία του Θεού στους ομοφυλόφιλους, οι οποίοι με τη σειρά τους απαντούν ότι για τις «αμαρτίες» ευθύνεται η χριστιανική ηθική.
ΑΠ: Εκείνος ο οποίος λέει ότι ο θεός τιμωρεί δεν είναι χριστιανός. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός ούτε οργίζεται ούτε εξευμενίζεται ούτε τιμωρεί ούτε εξαγοράζεται. Ο Θεός μόνον αγαπάει. Δεν υπάρχει λοιπόν τιμωρία από το Θεό. Όταν εγώ βιάζω την ίδια μου τη φύση αυτοτιμωρούμαι. Αυτό είναι και η αμαρτία: το να στρεφόμαστε ενάντια στη φύση μας, που είναι τελικά κάτι το αυτοκαταστροφικό και μας οδηγεί στο «θάνατο».
ΕΡ: Πάτερ Φιλόθεε, τελικά τι είναι ο Παράδεισος, τι η Κόλαση και ποιοι θα πάνε εκεί;
ΑΠ: Στο Ευαγγέλιο η πιο αυστηρή καταδίκη ανθρώπου που πηγαίνει στην Κόλαση βρίσκεται στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Ο Χριστός μας λέει για έναν πλούσιο που απολάμβανε τα πλούσια φαγητά του. Δίπλα του ήταν ένας φτωχός που μάζευε τα ψίχουλα. Όταν πέθαναν, ο φτωχός πήγε στον Παράδεισο και ο πλούσιος στην Κόλαση, που όμοιά της δεν περιγράφεται πουθενά αλλού στο Ευαγγέλιο. Τι κακό έκανε ο πλούσιος; Ούτε σκότωσε ούτε μοίχευσε ούτε ομοφυλόφιλος ήταν ούτε κλέφτης και ανέντιμος επιχειρηματίας ήταν. Γιατί αυτός ο άνθρωπος βασανίζεται τόσο πολύ; Απλούστατα γιατί δεν παρατήρησε τον Λάζαρο. Ήταν τόσο πολύ αυτό-απασχολημένος ώστε δεν παρατήρησε τον άλλον. Αυτό το αμάρτημα κι εγώ και ο αρχιεπίσκοπος κι εσείς το κάνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί δεν αναφερόμαστε σε αυτό; Την Κόλαση δεν μας την φτιάχνει ο Θεός. Την Κόλαση την φτιάχνουμε εμείς για τον εαυτό μας. Όταν εγώ στρέφωμαι προς τον εαυτούλη μου, νοιάζωμαι μόνο για την καλοπέρασή μου, να εξασφαλίσω ανέσεις, ακόμα και να σώσω την ψυχή μου, αδιαφορώντας για τον άλλον. Δηλαδή, να καίγεται ο κόσμος και να σκέπτωμαι μόνο πώς θα σωθώ εγώ. Όμως ο Χριστιανός πηγαίνει στον Παράδεισο θυσιάζοντας τον Παράδεισο για τον άλλον. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να είναι σε κοινωνία με τον άλλον. Ο Παύλος λέει ότι «ευχαρίστως πηγαίνω στην κόλαση για να σωθούν οι Εβραίοι αδελφοί μου». Η Κόλαση που κάνει λόγο ο Ιησούς Χριστός και που ο άνθρωπος δημιουργεί για τον εαυτό του είναι η αυτο-απασχόληση και ο εγωκεντρισμός.
Η ανθρώπινη αμαρτία στην οποία ο Χριστός δίνει την μεγαλύτερη έμφαση είναι αυτή της πλεονεξίας, του πλούτου, της υποδουλώσεως στα υλικά αγαθά. Δεν είναι δυνατόν κανείς να αγαπά Θεό και συνάνθρωπο όταν είναι υποδουλωμένος στα υλικά πράγματα, όταν βάζη πρώτες στην ιεράρχηση των αξιών του την καλοπέραση, την άνεση, τη χλιδή… Γιατί ειδωλοποιεί, θεοποιεί και λατρεύει τα πράγματα. Δεν μπορεί να αγαπήση τον συνάνθρωπο, διότι ο άλλος έχει κάτι που θέλει να του το πάρη ή μπορεί ο άλλος να του πάρη κάτι που έχει εκείνος. Οι κληρικοί, λοιπόν, που υποτίθεται ότι είναι μαθητές του Χριστού, θα πρέπη να εμφανίζωνται ότι ακολουθούν τις εντολές Του. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς τους κληρικούς περνάμε πάρα πολύ καλά. Το βιοτικό μας επίπεδο είναι πολύ πάνω από το επίπεδο του μέσου ανθρώπου. Και όχι μόνο. Πολλοί ζούμε σε συνθήκες χλιδής. Έχουμε τις Chrysler, τις Mercedes, τα παλάτια μας και ντυνόμαστε σαν μεσαιωνικοί πρίγκιπες. Δηλαδή, όταν ο αρχιεπίσκοπος έκανε αυτή τη δήλωση για τους ομοφυλόφιλους αυτά που φορούσε μπορεί να στοίχιζαν είκοσι και τριάντα χιλιάδες ευρώ. Εάν θα έπρεπε ο αρχιεπίσκοπος να είναι το πρότυπο του καλού Χριστιανού, με βάση την εντολή του Χριστού που καταδικάζει την υποδούλωση στα υλικά πράγματα, δεν θα το κατάφερνε. Ενώ αν αναφέρεται σε μία πράξη που έχει σχέση με τον ερωτισμό είναι πολύ εύκολο να τα καταφέρη. Γιατί; Κατ’ αρχήν κανένας δεν μπορεί να ισχυρισθή ότι είναι ερωτικά ανέπαφος. Ο Μέγας Βασίλειος έλεγε ότι «αν και δεν παντρεύτηκα δεν είμαι παρθένος». Ο δε Συμεών ο Νέος Θεολόγος δεν διστάζει να ομολογήση ότι ήταν και σοδομίτης «γνώμη και προαιρέσει». Καθένας άνθρωπος δεν μπορεί να ισχυρισθή ότι δεν έχει ερωτικές ανησυχίες, λογισμούς ή εμπειρίες. Όμως οι ερωτικές παρεκτροπές, είτε της σκέψης είτε της πράξης, δεν φαίνονται. Αντιθέτως, το γεγονός ότι ζη κανείς σε συνθήκες χλιδής και πολυτέλειας, αυτό δεν μπορεί να το κρύψη. Κατά συνέπειαν ένας κληρικός που ζη σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να εμφανιστή σαν κάποιος που τηρεί τις εντολές του Χριστού. Γι’ αυτό είναι πολύ εύκολο να ανακαλύψη κάποια αμαρτία την οποία δεν φαίνεται ότι διαπράττει ο ίδιος.

gay και ρατσιστης?! -2-

Λοιπον,ειναι προφανες οτι ο τυπας μισει τον εαυτο του...''να μη φαινεται τι ειναι''?Ουτε να το πει δε μπορει?Και ποσες φορες θα πει οτι ειναι 100% αρσενικο?Τον ρωτησαμε?Προς τι ολη αυτη η  διαβεβαιωση?Μηπως νιωθει μειονεκτικα και υπεραναπληρωνει εμφανιζοντας προς τα εξω την ακρως αντιθετη συμπεριφορα απο αυτο που αισθανεται?
Ομως περα απο  αυτον τον τυπο,οι γκει που μισουν τον εαυτο τους -ειδικα στην ελλαδα- ειναι συχνο φαινομενο.Κι αυτο γιατι οι περισσοτεροι γκει ανακαλυπτουν την σεξουαλικοτητα τους στην εφηβεια-αφου επι 12 περιπου χρονια τρωνε πλυση εγκεφαλου απο την κοινωνια...Και απο φοβο απορριψης,αλλα και επειδη ακριβως πιστευουν οτι για να εισαι αντρας πρεπει να εισαι στρειτ(η τουλαχιστιστον  στρειτ-ακτινγκ οπως συνηθως ονομαζεται) επιστρατευουν διαφορους μηχανισμους για να περισωσουν οπως πιστευουν την πληγωμενη τους αυτοεικονα.Παραδειγματα περιγραφω στο ποστ ''ομοφοβια αναμεσα στους μη στρειτ''(κλικαρε ετικετα- ψυχολογια).Κατι ομως που θα ηθελα να προσθεσω,που ειχα παραλειψει,ειναι οτι πολλοι αρνουνται μονιμα την ομοφυλοφυλια.Προσπαθουν να πεισουν τους εαυτους τους οτι ειναι στρειτ που απλα πανε με αντρες-ειναι βεβαια μια πλανη.Βλεπουν τα ομοφυλοφιλικα τους αισθηματα κι ορμες ως βιτσιο που ικανοποιουν καθε τοσο ισα ισα να το ξεφορτωθουν για λιγο καιρο.Πανε με 5-10 γυναικες και ετσι αυτο-πειθονται οτι ειναι κατα βαση στρειτ-αλλωστε ειναι ''100% αρσενικα'',οχι αδερφουλες σωστα?Βεβαια,υπαρχουν και αληθινοι/ες bisexual, αλλα αυτοι συνηθως δεν εχουν αυτη την εντονη ομοφοβικη σταση.Πολλοι γκει παντρευονται κι κανουν οικογενεια,αλλα εννοειται πως τα βραδια ''ξεπορτιζουν''.Δε θα εκανα ποτε κατι τετοιο,αλλα νομιζω καταλαβαινετε τη θεση τους...Καποιοι δεν εχουν τα νοητικα εργαλεια να ξεπερασουν την ομοφοβια τους η απλα φοβουνται πιο πολυ την απορριψη.
Σε καθε περιπτωση,ειναι σε χειροτερη μοιρα απο οσους ειναι ειλικρινεις με τον εαυτο τους και  ζουν οπως θελουν.Η αυτο - απορριψη ειναι χειροτερη απ'την κοινωνικη κριτικη.Αλλωστε,σε χωρες οπως της μεσης ανατολης,η ομοφυλοφιλια τιμωρειται με θανατο....Οσο για την Ελλαδα, σπανια συμβαινει κατι τετοιο.Εγω δεν εχω ακουσει για συγκεκριμενη περιπτωση.
Συχνα ομως.οι οικογενειες γκει ατομων τα αποκληρωνουν,οι φιλοι τα ξεκοβουν κτλ.Ακομα και δουλειες μπορει να χασουν απο αλλους, στρειτ υποψηφιους.Και πολλα επαγγελματα(στρατος,δικαστικα,ιερατικη,πολιτικη,αθλητισμος(;))ειναι off-limits για τους ανοικτα γκει.Ακομη και αιμα απαγορευεται να δωσεις..Ασε γαμο η/και υιοθεσια... Πολλοι δεν ειναι σε θεση να ριξουν μαυρη πετρα πισω τους αν χρειαστει.Ουτε να αποδεχτουν στον εαυτο τους την αληθεια-ποσο  μαλλον  σε τριτους και να αντιμετωπισουν τις αδικες συνεπειες.Δεν ειναι λοιπον να απορεις που καποιοι απελπισμενα προσπαθουν να μην ειναι γκει-λες και εχουν επιλογη...

gay και ρατσιστης?! -1-

Eimai 28 xronwn, 1.75, 75 kila, ARSENIKOS 100%. Psaxnw gnwrimia me allo ARSENIKO. Kai otan lew ARSENIKO ennow:

1.Varia antrikh fwnh
2.Antrikh kinhsh
3.Antrikh sumperifora
4.Psixh arsenikou
5.Na mhn fenetai ti einai

Thelw na eisai pentakatharos kai siniditopoihmenos. Den goustarw aderfes, thiliprepeis, xontrous
το πηρα απο αλλο μπλογκ που το πηρε απο αγγελιες...ισως αναλυσω αργοτερα τα χιλιαδες που πανε στραβα μ'αυτο τον τυπο...τωρα πρεπει να ξερασω στο μπανιο...τα σχολια δικα σας...

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

κ.π.δ. 2 -resurection

Λοιπον,σχετικα με αυτη τη κουτσομπολα...Συμμαθητρια μου απο πρωτη δημοτικου.Στουμπα μια ζωη.Τελειομανης και βαθμοθηρας...Θυμαμαι οταν ειχαμε τεστ παθαινε κρισεις πανικου...Η αδερφη της-πιο μεγαλη εμαθα συχνα ετρεχε στο νοσοκομειο λογω ψυχοσωματικων-κι εκεινη σε σχεση με το σχολειο κι τους βαθμους...Στο δημοτικο,σε ενα ντελιριο αυτολυπησης-ημασταν μονοι στη ταξη- μου ειπε ποσο αβολα ενιωθε με το υψος της και αλλα τετοια-και εγω ο βλαξ την παρηγορησα...Δε της εδινα μια να παει ακομα πιο κατω η π*υτανα...Τελος παντων,περασαν τα χρονια και μια μερα την ακουσα στο σχολειο να μιλαει πισω απ'την πλατη μου-κυριολεκτικα- και να λεει ''πουσταρα'' Δεν ασχοληθηκα γιατι απλως θα το αρνιοταν.Αλλωστε στο σχολειο οι μετοχες μου ηταν χαμηλα αν με πιανετε..Και σε αλλη μια περιπτωση περασα διπλα της και ψυθιρισε σε μια ξινη φιλη της ''ωχ!το ανωμαλο!'' Ισα που το ακουσα.Μιλαγα με ενα παιδι και δεν ηθελα να κανω σκηνη.Πριν λιγο καιρο,μου εστειλε αιτημα φιλιας στο facebook...Το αγνοησα κι εστειλε κι αλλο.Της απαντησα λεγοντας οτι ξερω τα παντα που ελεγε για μενα και δε καταλαβαινω τι δουλειες εχει αυτη μαζι μου.Αντεδρασε στελνοντας μυνημα που ελεγε οτι πολυ στενοχωρηθηκε που πιστεψα σε λογια κακοβουλων και αλλες τετοιες  μ*λακιες.. Τοτε ''φορτωσα'' και της πεταξα στα μουτρα τα προαναφερθεντα περιστατικα . Εγινε μπουχος το φιδι.Ουτε μυνημα ουτε γραμμα -και φυσικα ουτε η συγγνωμη που μου χρωσταει.Της φερθηκα με ευγενεια και μου το ξεπληρωσε με τον πιο κατινιστικο μικροψυχο και σιχαμερο τροπο.Και μου το'παιζε κι αθωα...Τελος παντων,ειναι απ'τους 3-4 πιο αηδιαστικους ανθρωπους που ειχα την ατυχια να γνωρισω-και εχω γνωρισει πολλους σιχαμερους ανθρωπους στη ζωη μου..Ελπιζω να ψοφησει απο καποια ανιατη ασθενεια.Και συντομα κατα προτιμηση.
Αλλα το θεμα ειναι τι μαθαινουμε απο αυτη την ιστορια...Οτι προφανως προερχεται απο δυσλειτουργικη οικογενεια οπου τα παιδια μαλλον ενιωθαν πως πρεπει να ειναι οι καλυτεροι για να τα αγαπανε.Και οι 2 αδερφες βγηκαν νευρωτικες τελειομανεις -τυχαιο?δε νομιζω...Οτι η σκυλα αυτη,επασχε απο κομπλεξ κατωτεροτητας-σωματος,κι πνευματος,αφου παθαινε κριση αγχους στα τεστ-αν πιστευεις στις ικανοτητες σου,δεν αγχωνεσαι τοσο για την επιδοση σου...Και τελος,οτι ειναι δειλη ψευτρα,καθως φοβαται τη συγκρουση...Ακομα και διαδυκτιακη...Μολις την ξεμπροστιασα,κωλωσε...Οι ανθρωποι με αυτοπεποιθηση,αντιμετωπιζουν τους αλλους,δε στρουθοκαμηλιζουν...
Οποτε οριστε ενα προφιλ του κουτσομπολη...ασυνειδητος,κομπλεξικος,στοχευει τους αλλους γιατι νιωθει να απειλειται σε ενα συμβολικο επιπεδο απο αυτους,ειδικα τους ιδιαιτερα ικανους/ωραιους/δημοφιλεις,και αποφευγει την καταμετωπο συγκρουση γιατι θεωρει σιγουρη την ηττα...
Καλο ειναι να βγαζετε τετοιους ανθρωπους απ'τη ζωη  σας.Δεν αξιζουν το σαλιο σας..

CRAZY EMO CHICK!!!!

δειτε το-εχει πολυ γελιο!αρκει να μη σοκαρεστε ευκολα...

Υβρις -1

"Γαμωτο!" του ξεφυγε καθως εχασε το μετρο.''Τσαμπα και η τρεχαλα στις σκαλες'' σκεφτηκε.Καθησε στα μεταλικα καθισματα βαζοντας το χαρτοφυλακα του αναμεσα στα ποδια του για να τον προσεχει.Ειχε μεγαλη δικη σημερα και ετσι οπως πηγαινε θ'αργουσε.Ηταν συνηγορος υπερασπισης-νεος , αλλα ανερχομενος και ηδη γνωστος στους κολπους της δικαστικης κοινοτητας .Προσεξε μια κυρια διπλα του 55αρα,με κοντο μαλλι και επικριτκο βλεμμα.''Τσ,ψηλομυτα μπαμπω''σκεφτηκε ''το 'γαμωτο' θα την πειραξε."Προσπαθησε να ξεχαστει , κοιταξε τον πινακα αφιξεων ''σε 2 λεπτα'' ψυθιρισε . Αφησε το βλεμμα του να περιπλανηθει στο χωρο-η μαλλον, στους απεναντι επιβατες.Ηταν παντα περιεργος και του αρεσε να παρατηρει τους αλλους στο μετρο-μια κυρια με το γιο της αγκαζε,ενας γερος με πι, μια παρεα νεαρων...το βλεμμα του επεσε σε ενα ξανθο κοριτσακι.Προσεξε οτι τον κοιταγε επιμονα.Οταν συναντηθηκαν τα βλεμματα τους εκεινη του χαμογελασε.Ειχε μεγαλα μπλε ματια και φωτεινο βλεμμα.Αυτος της αντιγυρισε το χαμογελο.Ξαφνικα παγωσε.Δεν ηξερε γιατι,αλλα ενιωθε οτι σωμα του  ηταν σκληρο,πετρωμενο.Για καποιο λογο,δε μπορουσε να σταματησει να κοιταζει τη μικρη.Τον κοιτουσε χαμογελαστη ακομα.Ενιωσε ενα πλακωμα στο στηθος,σαν να τον εσπρωχνε κατι με δυναμη.Οι ηχοι του κοσμου γυρω του ξεθωριαζαν και αρχισε να πανικοβαλλεται και να ιδρωνει. Το μονο οπου ακουγε τελικα ηταν η καρδια του που χτυπουσε σα τρελη.Δε μπορουσε ουτε το βλεμμα του να στρεψει αλλου.Ηθελε να ουρλιαξει.Εφτασε το μετρο και του εκρυψε τη θεα.Ξαφνικα καταλαβε οτι λαχανιαζε-μπορουσε να κουνηθει.Κοιταξε τριγυρω του.Ο κοσμος αρχισε να ρεει εξω και μεσα στα βαγονια.Αυτος ακομα ηταν στο καθισμα προσπαθωντας να καταλαβει τι ειχε συμβει.''να δεις που θα'ταν απ'αυτες τις...κρισεις αγχους που λενε.''  Θυμηθηκε τη δικη. ''ναι αυτο ειναι,αλλωστε ειμαι ζορισμενος τελευταια...'' Επιασε το χαρτοφυλακα και μπηκε σε ενα βαγονι βιαστικος.Μολις βγηκε απο το μετρο, χτυπησε το κινητο του.
''Οριστε;''
''Γιωργο;''ακουστηκε  αβεβαιη και ανησυχη μαζι  η φωνη.Ηξερε ποιος ηταν,αλλα ειχε να του μιλησει για χρονια-απο τοτε που κατεβηκε στην Αθηνα να σπουδασει Νομικη.
''Αλεξη;Τι εγινε;''
''O αδερφος σου... ειναι νεκρος.''.

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Κ.Δ.Π. (Κουτσομπολιακη Διαταραχη Προσωπικοτητας) 1

Δεν αποτελει αναγνωρισμενη κλινικη οντοτητα,μαλλον απλη εκφανση του καθημερινου βιου.Ωστοσο ολοι μας ξερουμε καποιον που θα θελαμε να κλωτσησουμε στον κωλο...Υπαρχουν ανθρωποι που το ''παρακανουν''....Λοιπον για αυτους θα σας μιλησω σημερα.
Οι συστηματικοι κουτσομποληδες λοιπον,δε μιλανε ποτε για καλα πραγματα,παντα προσπαθουν να ''ριξουν'' τους αλλους.Επισης,ειναι συχνα δειλοι.Φοβουνται τη συγκρουση.-Χαρακτηριστικο χαμηλης ααυτοεκτιμησης..Αν τους μιλησεις στα ισια και τους ζητησεις το λογο μαλλον θα αρνηθουν τα παντα...
Αλλα γιατι τα κανουν ολα αυτα?Ερευνες δειχνουν οτι το κουτσομπολιο βοηθα στη δημιουργια κοινωνικων δεσμων-συμμαχιων (συνενοχης στο ''θαψιμο'' ας πουμε) και αυξανει την αυτοεκτιμηση-καταδεικνυοντας τα στραβα των αλλων,νιωθουμε καλυτερα για τον εαυτο μας...
Οποτε οι ανθρωποι που παρουσιαζουν κατ'επαναληψη αυτην τη συμπεριφορα μαλλον χρειαζονται τα οφελη της περισσοτερο απο μας τους υπολοιπους...Εχουν δηλαδη κομπλεξ κατωτεροτητας...Μιλαω και απο προσωπικη πειρα- εχω ''πεσει θυμα'' κουτσομπολας που ηξερα απο μικρος και μπορεσα να παρατηρησω την εξελιξη της μεσα στα χρονια....Αλλα οι λεπτομερειες σε αλλο ποστ!Αυτα για τωρα!

Aizen's theories -why we love him, but also why we hate him

Λοιπον λιγα λογια για τον χαρακτηρα του οποιου εικονα εχω για προφιλ.Για να μην το'χετε απορια...Ειναι κακος(εντελως ομως) με μια μακιαβελικη-νιτσεικη πινελια.Αμοραλιστης, δυνατος και πανουργος.Εντελως εγωπαθης και λατρευει τον ηχο της φωνης του.Συχνα ενω παλευει κανει διαλειματα για κουβεντουλα.Τοτε εκθετει τις θεωριες του.Αυτο λεγεται χιουμοριστικα ''mindfuck''.Οριστε λιγα απ'τα ρητα του:
-''Admiration is the emotion furthest from understanding''
-"No one stands on the top of the world. Not you, not me, not even gods. But the unbearable vacancy of the throne in the sky is over. From now on...I will be sitting on it."
-"Trusting in someone is the same as depending on them. That is something the weak do. We have no use for it."
-"All living creatures place their faith in someone more powerful than them- and they cannot survive unless they blindly follow that person. The recipient of that faith then seeks out someone in an even higher position in order to escape from the pressure. That person then seeks out someone even more powerful that he must put his faith in. In this way all kings are born and in this way all Gods are born.''
 - ''There is no such thing as 'truth' or 'lies' in this world; there never has been. There is only plain, hard facts. And yet, all beings who exist in this world take only those 'facts' that are convenient to them, and take them to be the 'truth'. They do so because they know no other way to live. However, for those powerless beings that make up the majority of this world it is those 'facts' that are inconvenient for their own self-affirmation that make up the real 'truth'."
-"Reason exists for those who cannot go on living without clinging to it. Now let's go... to the edge of  all reason."
-''Loosers speak of how the world is.Victors speak of how the world should be!''
        Ahh Aizen,you crazy motherf*cker...

HELP!

ξερει κανεις πως βαζεις ετικετες σε αναρτησεις ?

ο θεος ... πεθανε!?-νιτσε (η ο θανατος της αυθεντιας)

 χριστος>αγιο πετρο
΄΄λοιπον?!πως πηγε?!''
αγιος πετρος>χριστο
''η εγχειρησιν επετυχεν.Ο ασθενης αποθανεν''
χριστος:''πατερααααααααα!!  Τι την ηθελες τη γαρδουμπα νυχτιατικαααα?!?!''
Οχι.Δεν εχω προβλημα με το χριστο η το θεο.Δεν πιστευω σε καμια θρησκεια,αλλα ο χριστιανισμος και ο βουδισμος ειναι οι αγαπημενες μου.Η σημερινες εκκλησιες και δογματα ομως ειναι απλα αυτες που επιβιωσαν μετα απο αιωνες αιματοχυσιας και εξοντωσης μικροτερων δογματων-αιρεσεων οπως αρεσκονται να τις ονομαζουν οι ιερεις.Αυτα δε μας τα λεγαν στο σχολειο βεβαια...μονο οτι οι αιρετικοι θα ''ρουφηξουν'' τις ψυχες μας...Τελος παντων ειναι φανερο πως ο τροπος που οι ανθρωποι διαχειριστηκαν τη θρησκεια του ιησου με εχει απογοητευσει.Ειδικα στη περιοδο της εφηβειας μου: γυρναγα απ'το σχολειο εχοντας υποστει βρισιες και σπρωξιματα ανοιγα την tv  και εβλεπα ιερεις στα μεσημεριανα να λενε τι αμαρτια ειναι η ομοφυλοφυλια και πως ο θεος θα μας στειλει ολους στην κολαση.Και οι κ*ριοληδες που με βασανιζαν καθημερινα??που ειναι η δικες τους αμαρτιες??αυτοι δε θα πανε στη κολαση??!Γιατι μονο εγω?!Απο τοτε σιχαθηκα τη θρησκεια.Η μαλλον αυτο που την εχουν καταντησει.Πηραν ενα κυρηγμα αγαπης και αλληλεγγυης και το μετετρεψαν σε ενα συννοθυλλευμα απο τελετουργιες,κανονες απαγορευσεις...Το σωμα θεωρειται ακαθαρτο-διαβαστε επιστολες παυλου και θα δειτe-το σεξ μιασμα και ο ερωτας αμαρτια..Δειτε τους ιερεις σημερα πως μιλανε για τους μεταναστες ποσο χαρηκαν για το τοιχος που θα χτισουμε στον εβρο για να κρατησουμε εξω τους ''λεπρους'' πως μιλανε για  καθε τι μη στρειτ..Και τελος προσεξτε πως λενε η Εκκλησια αυτο και η Εκκλησια εκεινο...Λες και προστατευουν τα συμφεροντα καποιας εταιριας-γιατι οι πιο πολλοι αυτο ακριβως κανουν...(οχι ολοι)Ποτε δε μιλανε για τον Ιησου η το Θεο.Αυτο εμενα μου τα λεει ολα...
Αυτα για την ''ουρανια'' αυθεντια...Οσο για τις επιγειες,ειναι η πολιτικη-νομοθετικη, οταν ημουν μαθητης οι καθηγητες και οι γονεις και γενικα οι ενηλικες.Δε χρειαζεται να μιλησω για πολιτικους-ολοι ξερουμε τα χαιρια τους και την αδιαφορια τους για τα ισα δικαιωματα..Οσο για γονεις ακουστε μονο τα εξης :Οταν η μαν μου εμαθε για το φονο ενος διασημου ηθοποιου υπο συνθηκες που συνδεονταν με τη γκει σεξουαλικοτητα του ειπε με περισσεια χολης : ''αντε μωρε αυτος?Που ολες τον νομιζαν γοη κι ηταν ο μεγαλυτερος αποτετοιος?'' Αυτο ειχε να πει....(αποτετοιος = γκει-δε λεει καν τη λεξη βλεπετε-μη λερωσει το τιμιο στομα της...)Μια μερα ο πατερας μου κι ο αδερφος μου μιλαγαν . Ο αδερφος μου ειπε οτι σε ενα νησι ενας γκει του την ειχε πεσει διακριτικα,μεσω μιας κοινης τους φιλης που επαιξε την αγγελιοφορο..Ο πατερας μου ειπε : ''και δε του πες που κρυβεις μωρη τη μερα τα φουστανια?''Καθε μερα ακουγα τετοια στο σχολειο κι αναρωτιομουν πως οι ανθρωποι μπορουν να γινονται τοσο σκληροι και τι κανουν οι γονεις....οριστε τι κανουν οι γονεις-ακομα και οι δικοι μου...
Και τι κανουν οι καθηγητες αναρωτιομουν...Μια μερα στο σχολειο η φυσικος μας μιλαγε για τα ατομα η το μαγνητισμο δε θυμαμαι και ειπε κι ενα αστειακι..: ''κι ετσι τα αντιθετα ελκονται στη φυση...εκτος απο μερικα ομοια που ειναι ανωμαλα κι ελκονται μεταξυ τους!'' ολη η ταξη γελασε...η ιδια ταξη που γελαγε μαζι μου στα διαλειμματα...χαχα σταματα καλε μας πεθαινεις....Αυτα κανουν οι καθηγητες που θελουν οι πιο πολλοι πολυ βρομοξυλο...
Οσο για τους πουλημενους ψευδοεπιστημονες που τα ομοφοβικα συγγραματα τους μοστραρουν στις ιστοσελιδες μισους με ονοματα ''οικογενειακες αξιες ''κτλ δε θα μιλησω καν...αυτοι ειναι αποκυρηγμενοι απο την επιστημονικη κοινοτητα ετσι κι αλλιως...
Οποτε καπου στην εφηβεια μου καταλαβα οτι ολοι αυτοι ειναι ''μετριοτητες'' ερμαια της κοινωνικης σχετικοτητας που δε βλεπουν περα απ'τη μυτη τους και σιγουρα δεν κατεχουν ουτε ενα κομματι αληθινης γνωσης...Απο τοτε μονο εμενα εμπιστευομαι.Και καλα κανω.Αμα κανω λαθος δεχομαι τις συνεπειες αλλα τουλαχιστο ειναι ΔΙΚΟ μου λαθος...Οσο ψωνιστικα κι αν ακουγονται αυτα...

broken radar 2 : now in 3d! more blood!more horror!-but no sex...

Λοιπον,να δουμε...ηταν ενα παιδι στη σχολη πολεμικων τεχνων  που πηγαινα για το οποιο μου ειχαν γεννηθει πολλα ερωτηματικα...Τον γνωριζω μια μερα μετα την προπονηση,καλο παιδι ευγενικο κτλ.Γενικα ηταν καπως κορμι κι αλατι ασπρα πουλια γαλαζια ματια μαυρα μαλλια που λεει και το τραγουδι....Μονο που ειχε καφε ματια . λοιπον Μιλαμε, συστηνομαστε,λεω για τις πανελλαδικες και τη σχολη ψυχολογιας που θλω να μπω,λεει κι αυτος τα δικα του.
Για μηνες δε πατησε στη σχολη.5 μηνες μετα ''ξαναφυτρωνει''-ειχε πιασει λεει πρωσορινη δουλεια και δεν προλαβαινε.Εγω ειχα ξεχασει κι το ονομα του,κι αυτος οταν με ειδε με πλησιασε και θυμοταν οχι μονο ονομα,αλλα και τη σχολη που ηθελα να μπω!Συχνα γνεφαμε ο ενας στον αλλο για καλησπερα και μερικες φορες του εδειξα και κανα-δυο τεχνικες,-πιο ειμπειρος γαρ...Οταν παλευε στο ρινγκ κι εγω παρακολουθουσα,μου εριχνε κοφτες ματιες-πως δεν βγηκε νοκ-αουτ με την αφηρημαδα του ακομα να το μαθω.Μια μερα στα αποδυτηρια,αλλαζαμε σκουπιζομουν με μια φουξια πετσετα και λεω ''μη σχολιασεις,αυτη βρηκα μονο'' αυτος απαντησε ''δε μπορω να μιλησω εγω!!'' βαζοντας μια ροζ μπλουζα.Γελασα.Γενικα η φαση θυμιζε μιξη βουγιουκλακη και βικτοριανο ρομαντζο-''εχω ενα μυστικο κρυμμενο στης καρδιας τα βαθη αλλα μονο με πονηρες ματιες θα σου το πω''
Επειδη λοιπον μου μπηκαν ψυλλοι στ'αυτια,εβαλα σε εφαρμογη το σχεδιο ''πιαστε τον τραγο απο..τα κερατα''.Το 'παιξα μετα απο μια προπονηση κουρασμενος-εριξα και κανα χασμουρητο-μιλαμε για ρεσιταλ ηθοποιιας! Αφου ο πολυς κοσμος ειχε ηδη αναχωρησει ωστε να αυξηθουν οι πιθανοτητες να προσφερθει αυτος να με γυρισει σπιτι-ειχε αμαξι.(ειμαι ραδιουργος,το ξερω...)Ειχε μεινει αυτος κι ενας 50ρης κυριος -πολυ ευγενικος- οταν ειπα ''παιδια κοντα μενω,επειδη ειμαι πτωμα παιζει να με παει κανεις?''προσφερθηκαν και οι 2.'' Μεχρι τωρα καλα''σκεφτηκα.Αλλαξα στα αποδυτηρια και οταν βγαινω μου λεει ο 50- και -κατι- κυριος-''αλλαζω και σε πεταω οκ?''
''οκ..''λεω ηττημενος εγω κι ο αλλος ακομα εριχνε μπουνιδια στο σακο..που να του μαραθει να πεσει!Γαμω!Τελος παντων με πηγε ο κυριος στο σπιτι και εγω αφριζα απ'το κακο μου...
ξαναδοκιμασα αλλη μερα το ιδιο σχεδιο και κατεληξα να γυρναω σπιτι στη μηχανη ενος κικ-μποξερ 110 κιλων με μουσι και τατουαζ ....
Οπως καταλαβαινετε,απηυδησα και'γω : ''δε θα γινω  'γω bear -twink για χαρη του!ας κανει παρεα με το σακο αφου τοσο του αρεσει!αμα πια!μια γυρναω σπιτι με παππουδες μια με αρκουδες!!''
Απο τοτε λογω διαφορων συγκυριων δεν εχω πατησει στη σχολη...Αλλα ποτε δε μπορεσα να σιγουρευτω αν του αρεσα η αν ηταν απλα κοινωνικος-γιατι φιλικος γενικα ως ανθρωπος ηταν.Αν και μου ειχε πει για μια κοπελα που τα ειχαν και χωρισαν...αλλα και ποσοι gay δε κανουν σχεσεις και με γυναικες?(δυστυχως)Κι αλλωστε,δεν ημασταν κολλητοι!Γιατι να μου πει τετοια λεπτομερεια?Μηπως για να δηλωσει οτι ειναι ελευθερος?Καλα,εχε χαρη που το gaydar μου τον πινει...αμα ημουν σιγουρος οτι ειναι gay η bi...σιγα μη μου ξεφευγε...
γαμω το gaydar μου γαμω!!
Ειχε ενα χαμογελο ομως ο ατιμος.....οταν χαμογελουσε,εβλεπα πουλακια,καρδουλες και κουνελακια...
υστερογραφο : αν εσεις εχετε καλυτερο gaydar,πειτε μου τις γνωμες σας!